​Får polismyndigheten ändra på ett beviljande av vapenlicens?

<p>hej,</p><p>Om en anställd hos polismyndigheten fattar beslut i ett ärende om vapenlicens, och den anställda i fråga är jävig och beslutet har redan skickats ut till vederbörande med ett positivt beslut. kan detta beslut överklagas av polismyndigheten om de får reda på att personen som handlagt ärendet har varit jävig. Personen som fått jakande till vapenlicens är absolut inte lämplig att få ha vapen, (pga alkohol och tidigare våldsbrott). </p><p>Hur kan polisen ändra detta beslut dvs ändra det positiva till ett negativt beslut för vederbörande pga skäl som kan utgöra risk för säkerheten; genom överklagan, rättelse eller omprövning, överprövning? Uppskattar och är tacksam för ett utförligt svar med gärna laghänvisningar så man får inblick. </p><p>mvh</p>

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det är förvaltningslagen (2017:900) (FL) som gäller vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (se 1 § FL). Polismyndighetens beslut att bevilja en vapenlicens utgör ett så kallad gynnande myndighetsbeslut.

Möjligheten för en myndighet att vidta rättelse tar sikte på skrivfel och liknande (se 36 § FL). Därmed är bestämmelsen inte aktuell i nämnda fall. Vidare kan inte en myndighet överklaga sitt egna beslut.

En myndighet får dock, med vissa begränsningar, enligt lagen ändra ett beslut.

Enligt 38 § FL är en myndighet skyldig att ändra ett beslut, förutsatt att:

1) Beslutet är uppenbart oriktigt,

2) Ändringen kan ske snabbt och enkelt, samt

3) Ändringen blir inte till nackdel för någon enskild part.

Myndigheter är därför inte skyldigt att ändra ett beslut enligt 38 § FL som är gynnande för någon enskild. Anledningen till detta är att den enskilde ska kunna lita på att ett gynnande beslut gäller så länge inte förändringar i hans eller hennes situation inträffar som medför att beslutet framstår som oriktigt.

Ett gynnande beslut får bara ändras till den enskildes nackdel i de fall som framgår av 37 § andra stycket FL:

1) Det finns ett återkallelseförbehåll i beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på

2) Tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart

3) Felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.


Kan ett beslut om vapenlicens ändras?

Ett gynnande beslut, vilket ett beviljande av vapenlicens är, kan normalt inte återkallas. Undantag görs endast om beslutet försetts med återkallelseförbehåll, tvingande säkerhetsskäl kräver en omedelbar återkallelse eller om den sökande vilselett Polismyndigheten.

Det framgår av din fråga att det inte rör sig om något vilseledande.

Återkallelse av tvingande säkerhetsskäl kan vidare ske vid fara för människors liv eller hälsa, eller för att djur eller annan egendom skadas. Säkerhetsskälen ska vara sådana att de kräver en omedelbar ändring.

Jag har inte kunnat hitta några liknande rättsfall där frågan prövas. I JO 1987/88 s. 258 hade emellertid en länsstyrelse i ett tillstånd råkat ge jaktlaget en för lång jakttid, vilket innebar att jakttiden sammanföll med den tidpunkt då allmänheten var ute i skogen för att plocka svamp och bär. JO godtog länsstyrelsens beslut att korta ner jakttiden i det ursprungliga tillståndet med hänsyn till allmänhetens säkerhet och uttalade att "[d]en enskildes intresse av att beslutet står fast måste ibland vika för att skydda exempelvis andra människors liv och hälsa". Enligt min bedömning torde det föreligga en konkret fara för människors liv eller hälsa, om en person - som har ett alkoholmissbruk och är tidigare dömd för våldsbrott - felaktigt beviljats vapenlicens; särskilt med tanke på att synen på alkohol i samband med vapen är mycket sträng i Sverige.

Slutligen kan ett beslut återkallas om ett finns ett så kallat återkallandeförbehåll. Enligt vapenlagen (1996:67) kan en vapenlicens återkallas under vissa förutsättningar (se 6 kap.). Ett sådant återkallande kräver emellertid att något har hänt efter beslutet meddelades (se prop. 1990/91:130 s. 46 f. och 64). För att återkalla vapenlicensen måste alltså Polismyndigheten göra gällande att nya omständigheter har inträffat sedan licensen meddelades, vilka kan kopplas till den enskilde personligen eller som på något annat sätt skulle tala mot dennes lämplighet att inneha vapnet. Polismyndigheten kan inte återkalla ett beslut enbart på grund av att det var felaktigt, även om det fattades till följd av jäv; trots att den jävige handläggaren bland annat kan bli ansvarig för tjänstefel, drabbas inte den enskilde i detta hänseende.

Sammanfattningsvis torde ett gynnande beslut av detta slag kunna återkallas med hänvisning till tvingande säkerhetsskäl.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000