Får näringsidkare sälja/slänga cykel som inte har hämtats efter reparation?

FRÅGA
Hej,vi har reparerat en cykel åt en kund som trots flera påminnelser inte hämtat ut sin cykel. Hur länge ska vi lagerföra den och vad ska vi göra innan vi kan vi sälja/slänga den? Jag har namn och telefonnummer som hon uppgett vid inlämnandet, men hittar ingen adress. Jag kan inte nå henne på det telefonnummer hon uppgett. Cykeln lämnades in för ett år sedan.
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Då en näringsidkare har utfört arbete på en cykel åt en konsument gäller konsumenttjänstlagen (KtjL), se 1 § 1 st KtjL.

Som näringsidkare har ni vårdplikt över saker som inte hämtats i rätt tid, se 50 § 1 st KtjL. Vad gäller er rätt att sälja cykeln gäller lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, se 50 § 2 st KtjL.

En sak som inte har hämtats får säljas om (se 3 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats) :

1. uppdraget slutförts eller avtalet har upphört att gälla

2. den som har beställt arbetet efter att uppdraget slutförts / avtalet upphört att gälla har anmanats (dvs uppmanats) att hämta saken och i anmaningen upplysts om att saken annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader, och

3. den tid som angetts i anmaningen har gått ut.

Har ni en fordran på beställaren för ert arbete på cykeln, skall det av anmaningen framgå vilket belopp som ska betalas.

Även om det inte skulle anses att ni uppmanat kunden att hämta sin cykel kan ni sälja den om (se 4 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats):

1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, och

2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet (44 600 kr, hämtat från SCB:s hemsida), i ert fall 446 kr.

Är cykeln värd mer än 446 kr, krävs det att ni uppmanat kunden om att hämta cykeln innan ni får sälja den. Det är alltså 3 § som ni måste uppfylla för att få sälja cykeln.

Att uppdraget har slutförts innebär att det avtalade arbetet ska vara utförd och saken färdig att hämtas. Arbetet får anses slutfört när saken ska hämtas av kunden. I ert fall får denna tidpunkt ha anses inträtt då cykeln är färdig att hämtas.

En anmaning ska göras genom ett rekommenderat brev, i vilket kunden uppmanas hämta saken. Brevet ska skickas till den adress som kunden uppgett och ska komma kunden tillhanda för att anmaningsskyldigheten ska anses uppfylld (se 11 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). Då du säger att ni inte hittat någon adress utgår jag ifrån att en sådan här uppmaning inte har skett.

Först när den tid ni uppgett i anmaningen till kunden har löpt ut och hon ännu inte hämtat cykeln, får ni lov att sälja den.

Om det blir aktuellt med försäljning ska den ske under hand (dvs inte genom publik annonsering) eller på offentlig auktion och ska göras med omsorg och med beaktande av beställarens intresse. Om ni väljer att sälja cykeln på offentlig auktion, skall kunden i god tid underrättas om tid och plats för auktionen. (se 7 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats).

Ni får istället slänga cykeln om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda (i ert fall ska 3 § vara uppfylld) men cykeln uppenbarligen saknar försäljningsvärde (se 8 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats).

Värt att tillägga är att om ni har anledning att anta att det inte är kunden som äger cykeln får försäljning bara ske om ägaren i god tid före försäljningen har underrättats om att saken kan komma att säljas och efter vilken tid det kan ske (se 6 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). Vad som sägs i 7 § ska gäller även denna ägare.

Sammanfattningsvis, ni kan sälja cykeln om ni skickar en anmaning i enlighet med lagen till kunden och denne, trots detta, inte hämtar cykeln inom den angivna tiden. Blir det försäljning måste den ske på ett omsorgsfullt sätt, antingen under hand eller på offentlig auktion. Cykeln får istället slängas om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88213)