Får någon annan publicera bilder jag tagit?

2019-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Upphovsrättsfråga:Jag tar en bild med min mobilkamera. Jag skickar bilden till en annan person via sms. Kan den personen använda bilden fritt på ex sociala medier utan min vetskap eller kan jag hävda upphovsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Upphovsrätten uppkommer formlöst till skillnad från andra immaterialrätter, vilket innebär att det inte krävs någon registrering. Skyddet uppstår automatiskt vid skapandet. Upphovsrättslagen innehåller en exemplifiering av vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det kan erhållas upphovsrätt för bland annat skönlitterära eller beskrivande framställningar och fotografiska verk (1 § upphovsrättslagen, URL). Det måste dock uppmärksammas att det inte kan erhållas upphovsrätt för idéer eller ren fakta.

För att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd krävs det att det uppnår det som kallas "verkshöjd". Det framkommer inte uttryckligen i lagen vad som krävs för verkshöjd. I förarbetena har det benämnts som "ett visst mått av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 49). Upphovsrätten är starkt förknippad med EU-rätten, varför även EU-domstolens avgöranden är av vikt. I den s.k. Infopaq-domen uttalade EU-domstolen att ett alster är originellt om det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (C-5/08 p.37).

För bilder som inte uppnår verkshöjd finns det ytterligare ett skydd genom de s.k. närstående rättigheterna i upphovsrättslagens femte kapitel. Skyddet enligt de närstående rättigheterna ger ett skydd för den som tagit bilden i femtio år från att bilden framställdes (49 a § URL). Det som uppnår verkshöjd och skyddas via den egentliga upphovsrätten är skyddat i sjuttio år efter att upphovsmannen avled (43 § URL).

Upphovsmannen har en ekonomisk rätt och en ideell rätt

Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att bland annat framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Att göra det tillgängligt för allmänheten innefattar bland annat att publicera det i sociala medier och räknas som en överföring till allmänheten (2 § tredje stycket URL). Det finns vissa inskränkningar som ger en rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att begå ett upphovsrättsligt intrång, sådana är bland annat vid privat bruk (12 § URL) och vid undervisningsändamål (42 c § URL). Inskränkningarna är sannolikt inte tillämpliga om bilden postats i sociala medier så att flertalet kan ta del av det. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan genom att de t.ex. säljs eller att upphovsmannen ger någon lov att använda verket.

Den ideella rätten ger upphovsmannen bland annat en rätt att anges som upphovsman och ett skydd mot kränkande ändringar. De ideella rättigheterna kan som regel inte överlåtas. Det innebär att även om upphovsmannen överlåtit sin ekonomiska rätt till exempelvis ett fotografi så ska vederbörande ändå anges som den som tagit bilden.

Sammanfattningsvis och för att besvara din fråga kort; om du har tagit bilden har du upphovsrätt till den. Ingen annan får lov att använda bilden utan lov. Har du inte givit den andra personen lov begår den intrång i din ekonomiska ensamrätt. Om det inte hänvisas till att det är du som tagit bilden begås det även intrång i din ideella rätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (837)
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?
2020-05-11 Får jag trycka upp ett exemplar av en bok för eget bruk?

Alla besvarade frågor (80393)