Får Mr Koll publicera information på internet om att jag varit förekommande i brottmål eller tvistemål?

Hejsan jag gick in på mr koll såg att dom skrivit att jag varit i flera brottsmål vilket inte är sant.jag varit i ett mål blev helt frikänd.kan man få publicera sånt här förtal och rena lögner.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om det är lagligt att publicera information om en persons tidigare brottshistorik på internet. Jag kommer först redogöra för hur Mr Koll får del av dessa uppgifter, och därefter om deras agerande strider mot svensk rätt på något sätt. Regler om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Regler om offentlighet och sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt, som fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av (2 kap. 1 § TF). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom OSL i syfte att skydda vissa särskilt utpekade intressen, som exempelvis rikets säkerhet eller den personliga integriteten (2 kap. 2 § första och andra stycket TF).

Är en dom en allmän handling?

För att ta reda på om en dom är en allmän handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § TF). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En dom uppfyller dessa kriterier och är således en handling.

För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF). En dom är alltså en allmän handling, och som utgångspunkt även offentlig om det inte finns stöd i lag för att sekretessbelägga domen.

Är det som hemsidan gör lagstridigt?

Mr Koll begär ut domar från svenska domstolar. Därefter publicerar de en antydan av de uppgifter de har, där den fullständiga informationen kan erhållas mot betalning. Mr Koll skriver att en person antingen är förekommande i mål eller inte åtalats för brott eller varit förekommande i tvistemål eller stämning.

Hemsidan Mr Koll kan inte anses "hänga ut" personer av två skäl. Dels eftersom informationen är baserad på allmänna handlingar som samtliga har tillgång till, och dels eftersom hemsidan inte försöker antyda att en person är brottslig, utan att en person också kan ha varit part i tvistemål eller stämning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär detta att hemsidan Mr Koll baserar sina uppgifter på allmänna handlingar som är tillgängliga för allmänheten att ta del av. Verksamheten är inte heller lagstridig då den inte kan anses "hänga ut" personer. Det innebär följaktligen att det blir svårt för dig att vinna framgång i detta ärende.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”