Får min sambo räkna av sådant han fått i arv i bodelningen när samboförhållande upphör?

FRÅGA
Min sambo fick ärva pengar under vårt samboförhållande. Av dessa pengar har han köpt personliga saker ur dödsboet (möbler, lampor, konst prydnadssaker mm) men även handlat gemensamma saker till vårat gemensamma boende, som vi äger 50/50%. Han har även betalat renovering av det gemensamma hemmet för en del av dessa pengar, ca 300 000. Han betalade också kontantinsatsen på 400 000 i samband med köp av det gemensamma boendet. Har han arvsmässigt full rätt att tillgodoräkna sig dessa pengar? Han hävdar att det var ett personligt arv och därmed tillfaller "allt" han köpt och investerat honom vid bodelningen och skall räknas av innan det är tal om att dela på något? Jag anser att han hade rätt att göra vad han ville för dessa pengar men den del han ändå valt att köpa gemensamma saker och renovera för, borde betraktas som samboegendom och renoveringen till allmänna utgifter för det gemensamma boendet, oavsett om det var ärvda pengar eller ej? Det blev inte skrivet något samboavtal som friskriver dessa arvepengar. Vid mitt förslag till bodelning har räknat bort kontantinsatsen på 400 000, all konst och alla möbler som kom från hans släktingars dödsbo räknar jag som hans privata egendom, men tycker inte att jag utöver det dessutom skall behöva räkna bort renoveringskostnaden på 300 000? Han hävdar att det skall räknas bort från värderingen av fastigheten. Vad gäller arvepengarnaoch hur ska/kan jag tänka? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska det ske en bodelning om någon av samborna begär det. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått i gåva av annan än den andra sambon med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda eller egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda. Inte heller ingår vad som trätt i stället för denna egendom (4 § sambolagen).

I ditt fall framgår det inte tydligt om pengarna din sambo ärvt har ärvts med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom eller om han helt enkelt bara "tycker" att det var ett personligt arv och därför ska han ha del av det i bodelningen. Jag kommer därför att redogöra för båda scenarion i mitt svar till dig.

Om arvet inte varit med förbehåll om enskild egendom

Om pengarna din sambo erhållit genom arv inte var villkorade som enskild egendom har han ingen rätt att tillgodoräkna sig sådant som är att anse som samboegendom. Vid en bodelning av bostaden läggs det ingen vikt vid vem som betalt kontantinsatsen eller vem som betalt renoveringarna. Det är själva syftet med bostaden som är avgörande. Har bostaden införskaffats för gemensam användning är den samboegendom och ska fördelas er emellan. Oavsett vem som betalt mest (eller för den delen även om en av er hade betalt hela bostaden).

Vad gäller övrig samboegendom (i regel möbler och hushållsmaskiner) kvittar det även i det fallet vem som betalt egendomen. Om egendomen förvärvats för gemensam användning utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även konst och möbler som han inhandlat kan utgöra samboegendom, om den förvärvats för gemensam användning. Förvärv genom arv eller testamente utgör i regel inte förvärv för gemensamt bruk. I ert fall har din sambo däremot ärvt pengar som använts för att köpa egendom från dödsboet. Det kan i det fallet argumenteras för att det funnits en avsikt för att förvärva egendomen för gemensam användning. Möbler, lampor, konst m.m. som förvärvats för gemensam användning (genom de aktiva val din sambo gjort och genom att konsten hängts upp i den gemensamma bostaden och att möblerna har använts) utgör sannolikt i det fallet samboegendom som ska ingå i bodelningen.

Om din sambo inte ärvde pengarna med villkor om att egendomen skulle vara hans enskilda kan det därmed argumenteras för att i princip allt ska ingå i bodelningen; möbler, konst, lampor, bostaden och han har inte heller rätt att tillgodoräkna sig för kontantinsatsen eller för renoveringen.

Om arvet utgjorde enskild egendom

Om de pengar din sambo ärvde var med ett förbehåll om att egendomen skulle utgöra hans enskilda egendom innebär det även att det som trätt istället utgör hans enskilda egendom. Det innebär när det gäller de möbler, konst, lampor m.m. som inhandlats att dessa räknas som att de trätt i stället för det han ärvde. I ett sådant fall ska inte dessa ingå i bodelningen.

Mer komplicerat blir det när det gäller insatsen i lägenheten och renoveringen då rättsläget är något oklart. Det finns ingen praxis att hänvisa till när det gäller sambor, varför hänvisning kommer att ske till rättsfall som avhandlar makars enskilda egendom. Det kan dock argumenteras för att det är så likt vartannat att rättsfallen kan användas till ledning även när det rör sig om samboförhållande. I rättsfallet NJA 1995 s. 577 hade makar gemensamt köpt fastigheter och betalt en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen hade vardera maken erlagt hälften, varvid ena maken betalt med sin enskilda egendom. Den makens hälftendel av fastigheterna ansågs utgöra enskild egendom. Frågan avsåg inte en skilsmässa utan huruvida arvet efter den avlidna kvinnan skulle utgöra enskild egendom eller inte. Domstolen hänvisade i sitt domslut till ett äldre rättsfall (NJA 1978 s. 526) att en tomträtt som en make hade köpt för 139.500 kronor och betalt med 20.000 kronor av enskild egendom och i övrigt med medel som upplånats mot panträtt i tomträtten, i sin helhet var att anse som makens enskilda egendom. I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade pengar som var enskild egendom satts in på ett gemensamt konto och sammanblandats med andra pengar. Enligt HD:s bedömning hade pengarna, som ursprungligen utgjort enskild egendom, förlorat denna egenskap då det skett en sammanblandning med medel som inte var enskild egendom och de olika medlen gick inte att skilja åt.

I ert fall kan det således argumenteras för att en del av bostaden utgör din sambos enskilda egendom då denna del trätt i stället för de pengar som var hans enskilda sådan. Däremot kan det likaledes, med stöd av praxis, argumenteras för att renoveringarna gjort att det skett en sammanblandning av enskild egendom och samboegendom varför han inte har rätt att tillgodoräkna sig de 300.000 kronorna.

Sammanfattningsvis kommer vad din sambo kan ha rätt till att avgöras utifrån om arvet av pengar enligt villkor utgjorde hans enskilda egendom eller ej. Fanns det när han ärvde inget villkor om att arvet skulle utgöra enskild egendom ska allt som är samboegendom fördelas er emellan i bodelningen. I det fallet kvittar det att han betalt kontantinsatsen, renoverat bostaden eller att möblerna, konsten m.m. som inhandlats är från dödsboet.

Om det när han ärvde fanns ett villkor att pengarna skulle vara hans enskilda egendom kan det däremot innebära att det han köpt inte utgör samboegendom och inte ska ingå i bodelningen. När det gäller bostaden kan det argumenteras för att en del av denna utgör hans enskilda egendom och inte ska delas er emellan. Renoveringarna torde han dock inte ha möjlighet att tillgodoräkna sig då dessa pengar sammanblandats med samboegendomen och inte går att skilja åt.

I många fall är det en god idé att ta hjälp av en jurist inför en bodelning, framförallt när man har olika åsikter. Jag vill rekommendera dig att du anlitar en jurist som företräder dig och ser till dina intressen. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av bodelningar och hjälper dig gärna vidare. Juristen kan vara behjälplig med att upprätta ett förslag till bodelning och även företräda dig för det fall att det blir tvistigt. Om detta låter intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84286)