Får min granne blockera in- och utfarten och därmed försvåra åtkomsten till min fastighet?

2021-07-20 i Övriga brott
FRÅGA
HejVi har länge upplevt att ankomsten till vår fastighet blockeras av att vår granne blockerar vägen till vår egendom genom att parkera sin bil mitt på vägen. Bengtsfors kommunen har byggt en ramp som också hjälper till att blockera vägen.Vi har flera gånger varit i kontakt med fastighetsägaren och egaren av bilen registreringsnumret TDB 912 utan att saken har lösts.Vi har tidigare varit i kontakt med Bengtsfors kommune via telefon och fått feedback från om at kommunen inte hade kontrollerat att rampens läge ledde till en blockering av en gemensam väg.Dessutom anser vi att genom att blockera vägen som den gör idag är det ett stort hinder för utryckningsfordon för våra och andra fastigheter, något v bl.a.i upplevde hösten 2020.Ärendet rapporterades till polisen för 14 dagar sedan.Vi befinner oss i en desperat situation och behöver hjälp med vad vi kan och bör göra för att lösa saken. Vad är deras råd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är trafikförordningen (TrF) och brottsbalken (BrB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen inte kommer att bli särskilt lång.

Enligt 3 kap. 55 § 1 st. 2 p. TrF får inte ett fordon parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. För att detta in- och utfartsförbud ska vara tillämpligt krävs alltså att trafiken "väsentligen försvåras", med vilket menas att det i princip ska vara omöjligt för fastighetsägaren att ta sig till och från fastigheten med sitt fordon. Utifrån din ärendebeskrivning torde den nuvarande situationen täcka rekvisitet "väsentligen försvåras". I övrigt kan (får) kommunen genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område meddela särskilda trafikregler om stannande eller parkering av fordon, 10 kap. 1 § 1 st. TrF. Oavsett vilket äger din granne inte rätt att parkera bilen på det sätt som nu sker. Det ska dock noteras att utan en kommunal föreskrift kan dennes beteende inte straffsanktioneras med stöd av trafikförordningen, jfr 14 kap. 3 § TrF, men däremot med hjälp av annan lagstiftning (se nästa stycke nedan). Det ska även tilläggas en trafikant enligt 2 kap. 6 § TrF inte får bryta eller på annat sätt hindra en kolonn av fordon som tillhör den kommunala organisationen för räddningstjänst. Incidenten med utryckningsfordonen är därför allvarlig och borde enligt min mening ha föranlett en skyldighet för grannen att betala penningböter, 14 kap. 3 § 1 p. TrF.

När det sedan gäller den straffrättsliga aspekten kan följande anföras. I 8 kap. 8 § 1 st. BrB anges att den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. Att blockera någons in- och utfart innebär naturligtvis en olägenhet för fastighetsägaren och omöjliggör också åtkomsten till fastigheten, vilket många gånger kan betraktas som en olovlig besittningsrubbning. Med andra ord betyder ovanstående att grannens agerande kan vara brottsligt. Förutom att de objektiva rekvisiten som följer av lagparagrafen måste vara täckta krävs även att grannen haft uppsåt, dvs. avsikt att föröva brottet på det sätt som kommer till uttryck i lagtexten, 1 kap. 2 § BrB. Exakt vad som har gjorts i förhållande till Polismyndigheten är för mig ovisst, men min uppfattning är att en formell polisanmälan bör göras. Därutöver finns en möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Men låt oss ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 21/7 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)