Får man testamentera till särbo även om det finns bröstarvingar?

2015-04-18 i Testamente
FRÅGA
Min särbo och jag har varit ihop 30 år. Nu vill min särbo skriva ett testamente och vill att jag ingår i det, trots att han har en son.Har jag rätt att ärva om det finns ett testamente eller är det så att sonenhar rätt till allt då han är en bröstarvinge? Min särbo var aldrig gift med sonens mor skall kanske tilläggas.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag är arvlåtarens närmaste arvingar på grund av släktskap arvlåtarens bröstarvingar, vilka är arvlåtarens barn och om barnen är avlidna barnbarn osv, detta stadgas i 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här). Men en arvlåtare kan välja att testamentera sin kvarlåtenskap till andra. Bröstarvingar har dock enligt 7 kap. 1 § ÄB (se här) rätt till laglott, laglotten utgör hälften utav arvslotten. Arvslotten utgör hela det arv som bröstarvingen skulle erhållit om inte annat angetts i testamente. Bröstarvinges rätt till laglott gör att arvlåtaren i detta fallet, som har ett barn fritt kan förfoga över halva sin kvarlåtenskap, den andra halvan utgör barnets laglott. Om en arvlåtare har testamenterat utöver laglotten så måste dock bröstarvingen påkalla jämkning för att få ut laglotten, se 7 kap 3 § ÄB (se här). Din särbo kan alltså skriva in dig i sitt testamente, dock bör man se till så att inte bröstarvinges laglott kränks. Om testamentet kränker laglotten, dvs att exempelvis hela arvet testamenteras bort till annan, kan alltså bröstarvingen jämka testamentet för att få ut sin laglott. Enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB (se här) måste bröstarvinge jämka testamentet inom sex månader efter det att han tog del av testamentet på sådant sätt som anges i 14 kap. ÄB, annars utgår arvet såsom det är förordnat i testamentet. Testamentet jämkas genom att ge testamentstagaren sitt anspråk till känna eller genom att väcka talan mot honom. Görs ingen jämkning av testamentet från bröstarvingens sida, så utgår arvet såsom arvlåtaren har testamenterat. Skulle bröstarvinge jämka ett testamente som kränkt dennes laglott, utgår laglotten till bröstarvingen medan resterande del av arvet utgår såsom det är förordnat i testamentet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll