Får man ställa sig med sitt fordon framför en fastighet så att boende har svårare att komma ut på gatan?

2021-06-28 i Övriga brott
FRÅGA
Får man parkera på gatan och blockera ingången till huset där det bor äldre och rörelsehindrade personer som har behov av sjuktransport och färdtjänst? Dessa har inte förmågan att runda alla bilar ca 20 meter åt vardera håll?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på hur omständigheterna närmare ser ut kan situationen att man blockerar av en "ingång" till ett hus leda till flera olika överväganden. Dels uppkommer parkeringsrättsliga frågor, dels (i korthet) rent straffrättsliga sådana.

När det gäller parkeringsjuridiken beror svaret på om ingången till huset är belägen på allmän/kommunal mark (t.ex. en allmän gata, trottoar/gångbana eller liknande vid ingången) eller om den ligger på privat mark/tomtmark.

Är det så att ingången utgör allmän mark gäller enligt trafikförordningen (TrF) 3 kap. 55 § att ett fordon inte får parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Detta kan kallas för "in- och utfartsförbudet". För att förbudet ska vara tillämpligt krävs dock att trafiken som sagt "väsentligen försvåras" dvs. i princip ska man inte på något sätt kunna, med sitt fordon, manövrera sig ut från in- eller utfarten för att den ska anses blockerad och regeln vara tillämplig. I brist på närmare information i ditt fall beror det alltså på hur pass hindrande fordonet/fordonen står.

Är det däremot så att ingången inte utgör någon in- eller utfart och inga fordon hindras, utan att fordonen bara står på gatan på så sätt att dessa äldre personer enbart behöver gå en extra sträcka på drygt 20 meter för att komma ut på gatan aktualiseras inget stannande- eller parkeringsförbud i TrF, såvida inte kommunen angett något särskilt förbud med hjälp av skyltning samt en s.k. lokal trafikföreskrift (LTF) enligt TrF 10 kap.

Om gatan vid ingången till huset är belägen på privat mark gäller enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) att det är markägaren själv som måste bestämma om villkor för eller förbud mot parkering och tydligt ange dessa med hjälp av vägmärken, enligt LKOP 1 och 3 §. Har detta inte skett är det alltså inte otillåtet för ett fordon att stå uppställt på sättet du anger.

Kort kan därtill nämnas att den som uppsåtligen för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar denne friheten kan dömas för olaga frihetsberövande, enligt brottsbalken 4 kap. 2 §. Bestämmelsen tar alltså sikte på många tänkbara typer av frihetsberövanden, och att hindra någon från att ta sig ut från en bostadsingång med hjälp av exempelvis fordon kan utgöra olaga frihetsberövande. Dock anses ett krav vara att brottsoffret måste ha förlorat rörelsefriheten så gott som fullständigt genom att denne hindras att förflytta sig från en viss plats. Hindret måste vara väsentligt, även om det inte behöver vara fullkomligt oöverstigligt. I det här fallet lär det dock inte vara tal om något brott såsom olaga frihetsberövande eftersom det är svårt att se att fordonet/fordonen skulle parkeras på ett så pass "instängande" eller inhägnande sätt så att dessa äldre personer som bor i huset inte alls kan ta sig därifrån.

Hoppas du får nytta av mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96481)