Får man spela in känsliga samtal med sin arbetsgivare?

2017-09-26 i Övrigt
FRÅGA
Får man spela in känsliga samtal med sin arbetsgivare utan att berätta det? Och kan man sedan använda samma inspelning för att påtala till exempel missförhållanden på arbetsplatsen för facket, media eller annan tredje part?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att i hemlighet spela in ett samtal som man inte själv deltar i är straffbart som olaga avlyssning (4 kap. 9 a § brottsbalken). Om man själv deltar i samtalet är det dock inte brottsligt att spela in det. Vissa sätt att använda inspelningen kan dock vara otillåtna, antingen straffrättsligt eller arbetsrättsligt.

Om arbetstagaren omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt och inspelningen innehåller hemliga uppgifter, kan det vara straffbart som brott mot tystnadsplikt att låta utomstående ta del av inspelningen (20 kap. 3 § brottsbalken). Även om det inte finns någon lagstadgad tystnadsplikt kan arbetstagaren omfattas av tystnadsplikt enligt bestämmelser i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, så kallad avtalad tystnadsplikt. Ett brott mot avtalad tystnadsplikt är inte straffbart, men kan ge arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning eller andra disciplinära åtgärder (se t.ex. AD 2006 nr 118). Anställningsförhållandet kan även medföra en underförstådd tystnadsplikt som förbjuder arbetstagaren från att röja uppgifter som är ägnade att skada arbetsgivaren, även om tystnadsplikten inte är uttryckligt reglerad (se AD 1994 nr 79).

Om man bortser från olaga avlyssning och åsidosättande av tystnadsplikt, så berör din fråga dock i huvudsak arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren, samt den rättens förhållande till arbetstagarens lojalitetsplikt.

Arbetsdomstolen har uttalat att arbetstagare har en långtgående kritikrätt och att den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet inte hindrar arbetstagaren från att påtala missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, att anmäla missförhållanden till myndighet eller att delta i debatter rörande frågor av allmänt intresse. Kritikrätten är dock inte obegränsad. Om arbetstagarens agerande i huvudsak framstår som ett försök att skada arbetsgivaren snarare än att komma till rätta med missförhållandena, kan det utgöra ett brott mot lojalitetsplikten, vilket ger arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder (se AD 1994 nr 79). Kritikrättens omfattning påverkas även av arbetstagarens ställning. Ju högre befattning arbetstagaren har, desto större är kravet på lojalitet mot arbetsgivaren (AD 1982 nr 110).

Sammanfattningsvis är det alltså inte straffbart för en arbetstagare att spela in ett känsligt samtal med sin arbetsgivare, förutsatt att arbetstagaren själv deltar i samtalet. Frågan huruvida arbetstagaren får dela inspelningen med en tredje part beror på innehållet i inspelningen och omständigheterna i det enskilda fallet. Arbetstagaren har en långtgående rätt att kritisera arbetsgivaren och påtala missförhållanden i dennes verksamhet, men får inte röja känsliga uppgifter i rent illvilliga försök att skada arbetsgivaren.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?
2021-07-14 Rätt att ta del av LAS-listan?
2021-07-12 Är intermittent anställning vid behov penisionsgrundande?

Alla besvarade frågor (94159)