Får man resa med barn utan samtycke av den andra föräldern?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan barnets (barnet är fem år) far ta med barnet på semester (i Sverige) utan att meddela mamman om detta? Pappan menar att han har fått den informationen från familjerätten att han kan ta med barnet på semester utan att meddela det till mamman. Han får åka närsom och hon behöver inte få veta när, hur, hurlänge eller vart de ska. Detta ska han göra när båda föräldrarna har semester. Föräldrarna bor på samma adress ("ihop") men han anser att de inte längre är ett par och att han har några som helst skyldigheter att meddela mamman något om något utan han gör egna planer med barnet vad gäller förskola och i det dagliga.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om den ena vårdnadshavaren utan den andras samtycke får ta med barnet på semester, och även kring den dagliga vådnanden.

Den tillämpliga lagstiftningen är Föräldrabalken.

Vad innebär de gemensamma vårdnaden?

Eftersom du i din fråga nämner att föräldrarna bor ihop kommer jag utgå från att det är gemensam vårdnad över barnet som gäller. Vid gemensam vårdnad har man som vårdnadshavare rätt och skyldigheter att gemensamt bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, och i takt med barnets stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnets vilja och önskemål, 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Detta innebär som utgångspunkt att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt, och att den ena föräldern som utgångspunkt inte kan göra något som gäller barnet utan den andra förälderns medgivande.

Det finns undantag från den gemensamma bestämmanderätten, om det är till följd av frånvaro, sjukdom eller på grund av en annan orsak som gör att man är hindrad att ta del av någon angelägenhet rörande barnet. Man är inte förhindrad om meningen av den ena föräldern kan inhämtas utan oskälig omgång. Man får tänka att ju mer ingripande betydelse beslutet har för barnet får det inte fattas enbart av den ena föräldern, om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som ex. kan nämnas barnets skolgång, det är typiskt sätt en sådan åtgärd som är ingripande för barnet och kräver att båda föräldrarna beslutar i en sådan fråga.

Boendeföräldern (alltså den föräldern som barnet bos hos) har rätt att bestämma om var barnet ska vistas på sin fritid, detta inbegrips i begreppet "barnets personliga angelägenheter". Den avgörande frågan blir här om det är en angelägenhet av en så ingripande karaktär att det kräver samtycke av den andra föräldern. Just när det gäller resor har det slagits fast att det inte kräver den andres samtycke när det avser kortare utlandsbesök, så länge det inte inkräktar på den andra förälderns umgänge. Eftersom du i frågan nämner att det rör sig om semester inom riket skulle det kunna vara sådan resa som inte kräver ditt samtycke. Det avgörande blir i praktiken hur länge det är borta och om det riskerar att inkränka på den umgängesrätt som du har.

Samarbetssvårigheter

Precis som pappan i din fråga säger finns det inget krav i lagen på att man måste inhämta samtycke eller lämna information för att få resa med sitt barn, under förutsättningen att det är kortare resor. Dock vid gemensam vårdnad förutsätter lagen att föräldrarna är samarbetsvilliga och har barnets bästa i främsta rummet. Att inte lämna information om den dagliga angelägenheterna eller kortare resor är sådana omständigheter som talar emot en samarbetsförmåga. Uppstår det flera konflikter om hur föräldrarna vill uppfostra barnet, finns det hjälp av få av familjerätten i kommunen. De medlar mellan föräldrarna och kan hjälpa dem att skriva avtal på hur vårdnaden ska bedrivas. Avtalen kan vara olika detaljerade, och är bindande för båda parter.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna vara delaktiga i alla beslut, men att det finns undantag. Eftersom kortare resor inte bedöms vara av ingripande karaktär krävs det inget samtycke av den andra föräldern. Det uppställs inte heller någon informationsskyldighet mellan föräldrarna i lagen. Dock är utväxling av information mellan föräldrarna i angelägenheter som rör barnet en förutsättning för god samarbete och uppfostran av barnet. Om den ena föräldern fortsätter att inte lämna ut information om barnet rekommenderar jag att upprätthålla ett avtal om hur vårdnaden ska bedrivas som man kan få hjälp med via familjerätten i den lokala kommunen.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88146)