Får man lämna en femtonåring ensam hemma i tre dygn?

2020-01-01 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en fråga: Är det olagligt för en förälder att lämna sitt barn hemma själv i 3 dygn om barnet är 15 år gammalt? Finns det någon lag som säger att det är olagligt eller olämpligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vård av barn regleras i föräldrabalken (FB). Det finns ingen uttrycklig bestämmelse för hur länge och från vilken ålder ett barn får lämnas ensamt hemma, men det finns flera regler om vårdnadshavares ansvar och vad man måste se till att uppfylla som vårdnadshavare.

Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att behoven enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda är barnets vårdnadshavare, detta enligt 6 kap. 2 § andra stycket FB. Vårdnadshavare ska också ge barnet den tillsyn som behövs med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavare ska dessutom bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

En viktig princip inom det här området är principen om barnets bästa. Den innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid beslut om boende, vårdnad och umgänge. Detta enligt 6 kap. 2 a § FB. Enligt paragrafens tredje stycke ska man ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad. Eftersom din fråga handlar om en femtonåring tyder mycket på att barnets egen åsikt om huruvida denne vill vara hemma själv i tre dygn ska beaktas.

Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § FB. Om två vårdnadshavare har gemensam vårdnad över ett barn ska de ta besluten tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Det är alltså vårdnadshavare som tar beslut om hur vårdnaden av barn ska utövas, förutsatt att de beaktar sina skyldigheter som FB ställer upp.

Sammanfattningsvis finns ingen speciell paragraf eller lag som säger att det är olagligt att just lämna en femtonåring hemma själv i ett visst antal dygn, men som vårdnadshavare har man enligt FB skyldigheter och ansvar som måste uppfyllas. Ju äldre barnet blir, desto mer ska barnets egen vilja beaktas vid beslut som rör barnet.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,


Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84340)