Får man installera air condition i sin villa som är en bostadsrätt?

2019-06-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Har jag rätt att installera air condition i min villa bostadsrätt? Jag kommer inte att göra hål i väggen för att jag komma använda ventilationshålet och fästa utedelen i marken, vilket betyder att jag inte kommer göra förändringar.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En av mina kollegor har besvarat en liknande fråga tidigare, vänligen se henne svar här.

Till skillnad mot den förre frågeställaren vill du dock använda ett befintligt hål, vilket talar för att installationen av den här anläggningen bör vara okej enligt bostadsrättslagen.

Det som kan tilläggas är dock att en sådan typ av anläggning kan upplevas föra en högre nivå av ljud/buller, som kallas för lågfrekvent buller. Det finns idag en hel del lagstiftning, angivna vägledande nivåer etc. för buller inomhus, medan det ibland saknas motsvarande för buller utomhus. T.ex. vad som är acceptabla nivåer av lågfrekvent buller utomhus är idag inte klarlagt och det är problematiskt. Du kan läsa mer om det på Boverkets sida här och här. Att en sådan anläggning för ett lågfrekvent buller skulle kunna tala emot att det skulle vara okej för dig att sätta upp en sådan installation. Det är även oklart om bullret skulle kunna utgöra en sådan "påtaglig skada eller olägenhet för föreningen" som det står i 7 kap. 7 § andra stycket bostadsrättslagen, och neka dig anläggningen eller ha synpunkter på den.

Sedan finns 7 kap. 9 § bostadsrättslagen som säger att du som bostadsrättsinnehavare måste se till att dina grannar "inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas", samt att föreningen har rätt att påtala att du måste upphöra med störningen omedelbart, eller säga upp dig om störningen är att anse som särskilt allvarlig.

Utöver reglerna i bostadsrättslagen blir även miljöbalken aktuell eftersom det handlar om buller. Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska "människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter ". Vidare i 9 kap. 3 § miljöbalken säger man att störningar är en olägenhet som kan påverka hälsan menligt, om det inte är ringa eller inte är tillfälligt. Enligt Boverkets uppfattning kan buller utgöra en sådan olägenhet. Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken är din bostadsrättsförening, i egenskap av fastighetsägare, skyldig att aktivt agera för att "hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa". Detta skulle kunna tala emot att du får sätta upp anläggningen om bullernivån skulle anses vara för hög.

Det behöver dock inte vara bostadsrättsföreningen som motsätter sig att du sätter upp en sådan anläggning. Om någon av dina grannar störs väldigt mycket av det lågfrekventa bullret som fläkten alstrar kan de kontakta miljöförvaltningen i er kommun som utreder bullret. Du kan läsa mer om det förfarandet på t.ex. den här hemsidan under fliken "Buller från fläktar".

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll