FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt26/06/2022

Får man göra satir av skyddade varumärken?

Jag säljer posters som för det mesta innehåller barnsliga, ironiska och sarkastiska motiv. Mina storsäljare är bilder på klassiska personer (oftast avlidna) och sedan ett påhittat citat under deras bild. Så för att beskriva så är det först ett porträtt på kändisen, under kommer mitt påhittade citat, och under citatet står det vem som sagt citatet (alltså kändisen på bild). Citat som INTE är sagda av personen i fråga. Jag hade ett motiv på en svensk kändis med citatet "[censurerat]", och sedan att det var sagt av just den svenska kändisen. Jag blev kontaktad av bolaget som hanterar arvet efter denna person, där jag fick förklarat för mig att personens namn var varumärkesskyddat. Och det stämmer, namnet varumärkesskyddat, så jag plockade ner motivet. Det jag har läst och försökt få grepp om nu är dock om dessa tavlor och motiv skulle falla under satir-kategorin. Det är uppenbart att det är humor, speciellt om man tittar på i vilken kontext dessa tavlor existerar, och hur andra motiv ser ut på min hemsida. Skulle jag kunna hänvisa till att dessa motiv klassas under satir och att jag således kan fortsätta sälja den tavlan även fast personens i frågan namn är varumärkesskyddat? Porträtten jag använder har jag rätt att använda, så den biten är ingen fara.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline. 

Din fråga bottnar i om det finns något undantag från ensamrätten till varumärken som är motiverat av konstnärliga skäl (satir/parodi). Ett sådant undantag finns nämligen när det kommer till upphovsrätt, där parodier av skyddade verk under vissa förutsättningar betraktas som egna självständiga verk (4 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Varumärkesskydd regleras däremot i varumärkeslagen, och har en annan innebörd. 

Vad innebär ensamrätten till ett varumärke?

Ensamrätten till ett varumärke (varumärkesskydd) innebär att ingen annan än varumärkesinnehavaren får använda skyddade varukännetecken i näringsverksamhet som är antingen:

  1. identiska med ett skyddat varukännetecken för varor/tjänster av samma slag,
  2. identiska eller liknande skyddade varukännetecken för varor/tjänster av samma eller liknande slag, om det föreligger förväxlingsrisk (exempelvis att användningen av tecknet leder till en uppfattning om att näringsverksamheterna har samband med varandra), eller 
  3. identiska eller liknande skyddade varumärken om användandet antingen drar otillbörlig fördel av det skyddade märkets anseende eller särskiljningsförmåga, eller skadar detsamma (utan skälig anledning, vilket jag inte kan identifiera). Detta gäller dock bara om det skyddade märket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, men trots att varorna/tjänsterna är av olika slag (10 § 1 st. varumärkeslagen)

Vad menas med användning?

"Användning" kan ske på många olika sätt, men den kanske mest centrala och betydelsefulla typen av användning i ditt fall är att förse varor med det skyddade varumärket. (Det vill säga trycka upp det varumärkesskyddade namnet på tavlor som du sedan säljer.) Det räknas även som användning att ha med det skyddade varumärket i egen reklam (10 § 2 st. varumärkeslagen). 

Finns det några undantag från ensamrätten?

Det finns några situationer som begränsar ensamrätten till varumärken. Till exempel är det tillåtet att använda sig av andras varumärken i s.k. jämförande reklam, förutsatt att reklamen är förenlig med god marknadsföringssed (11 § 3 st. varumärkeslagen). Däremot finns det ingen undantagsregel för satiriskt användande. 

Vad gäller i ditt fall?

Av din fråga framgår det att du säljer tavlor med det skyddade varumärket. Det används alltså på varor i näringsverksamhet. Om någon av omständigheterna i punkterna 1-3 är för handen, inskränker detta på varumärkesinnehavarens ensamrätt. Enligt min bedömning tycks omständigheterna i 3 p. faktiskt vara aktuella i ditt fall, och jag rekommenderar dig därför att inhämta varumärkesinnehavarens samtycke innan du fortsätter din försäljning. 

Eftersom det är fråga om ett ordmärke (ett namn) är ju det skyddade varukännetecknet identiskt med det tryck som du framställer. Det finns då en överhängande risk för att ditt användningssätt (att genom satiriska citat göra ekonomisk vinst på varumärket) faller in under att "dra otillbörlig fördel av det skyddade märkets anseende eller skada detsamma". (Jag har för kännedom censurerat vissa delar i din fråga till oss på Lawline så att vare sig du som frågeställare eller andra kan identifieras.) För att träffas av användningsförbudet enligt 3 punkten måste varukännetecknet vara känt av en betydande del av omsättningskretsen. Denna krets består av alla som tar någon form av befattning med varan (exv. kunder och producenter). 

Sammanfattning

Den som fått ett varukännetecken (t.ex. ett namn) varumärkesskyddat har ensamrätt till varumärket. Med detta följer bland annat att ingen annan får använda märket/kännetecknet i näringsverksamhet, om användandet drar otillbörlig fördel av det skyddade märkets anseende eller särskiljningsförmåga, eller skadar detsamma (utan skälig anledning). Utan att offentliggöra vilket märke det rör sig om här i mitt svar kan jag med ganska stor säkerhet konstatera att varumärket är känt av en betydande del av omsättningskretsen. Det finns inget lagstadgat undantag för satiriskt användande av varumärken, och jag råder dig därför att inhämta varumäkresinnehavarens samtycke om du vill fortsätta försäljningen, för att inte kränka dennes ensamrätt.

Ludwig KarlssonRådgivare