Får man göra civila ingripanden mot poliser i Sverige?

2020-06-12 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man som medborgare har rätt att hindra en polisman vid ett ingripande, om man ser att övervåld används?Som exempel fallet med George Floyd?Har jag rätt att ingripa och bruka våld om situationen kräver det för att avbryta misshandeln, eller i detta fallet ett mord?Kortfattat: Får jag göra ett civilt ingripande mot en polisman?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Poliser och våld

Poliser har i sitt yrkesutövande en rätt att använda våld vid behov (10 § polislagen). När våld brukas finns det två principer poliser ska följa: behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att poliser endast får ingripa när det är nödvändigt. Proportionalitetsprincipen innebär att polisers agerande måste vara försvarligt i relation till det inträffade. (8 § polislagen). Poliser som arbetar är i lagens mening tjänstemän som utför myndighetsutövning.

Att förhindra myndighetsutövning

I Brottsbalkens 17e kapitel finns brotten mot allmän verksamhet. Om man med våld eller hot om våld förhindrar en tjänsteman att vidta en åtgärd i sin myndighetsutövning kan man dömas för våld eller hot mot tjänsteman. Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år. (17 kap. 1 § brottsbalken). Om förhindrandet skett med hjälp av våld, vapen eller på ett särskilt hänsynslöst sätt kan man dömas för grovt våld eller hot mot tjänsteman med en högre straffskala (17 kap 1 § andra stycket brottsbalken). Om man på ett annat sätt än genom våld eller hot om våld hindrar en tjänsteman att utföra sin myndighetsutövning kan man dömas för förgripelse mot tjänsteman. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. (17 kap. 2 § brottsbalken). Även detta brott har en grov form. Slutligen kan man om man genom motvärn försöker förhindra en tjänsteman i sin yrkesutövning dömas till våldsamt motstånd. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. (17 kap. 4 § brottsbalken).

Man kan undgå ansvar för en otillåten gärning om den utförs som nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken) eller i nöd (24 kap. 4 § brottsbalken). Om polisen allvarligt misshandlar eller är på väg att döda en person kan man alltså argumentera för att ett civilt ingripande mot polisen skulle utgöra nödvärn, och alltså inte vara straffbart enligt brottsbalkens 17e kapitel. I ett uppmärksammat rättsfall från 1990-talet använde sig en person av våldsamt motvärn då polismannens gripande saknade laga grund. Personen dömdes trots det till våldsamt motstånd med motiveringen att polisens gripande inte ansågs "orimligt oproportionerligt" (RH 1992:25)

Sammanfattning

Huvudregeln är att man inte får ingripa civilt mot en polismans myndighetsutövande. Sådana gärningar är kriminaliserade och räknas som brott mot allmän verksamhet. I händelse av grovt våld från polisens sida kan man argumentera för nödvärn, men chansen att undkomma ansvar är litet enligt praxis. Det krävs att polisens agerande är oproportionerligt och går utanför polisens lagstadgade befogenheter.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88383)