FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt30/06/2022

Får man återge bilder utan att namnge upphovsmannen?

Hej! Jag vill göra en hemsida och är jätteförvirrad vad gäller copyright/creative commons på bilder och allt som har med upphovsrätt att göra. Om man googlar under verktyget "creative commons" och olika licenser kommer man ibland till en sida på 10 A-4 med information jag har väldigt svårt att förstå. Finns det något sätt man kan använda bilder utan att ange upphovsman och undvika juridiska repressalier? Så som jag har testat nu på min test-hemsida (har ingen domän så det är bara ett experiment för hur det skulle kunna se ut, ingen har tillgång till den och den delas ingenstans), har jag tagit bilder från Istock och vill skriva ett påhittat namn på fotografen. Fungerar det eller är det fullständigt otillåtet? Jag vet heller inte vad som är definitionen av en blogg, för tanken är att det ska se ut som nyheter (satir som en vettig människa förstår är i humorsyfte). Kan det räknas som en blogg som förhoppningsvis kommer kunna finansieras av reklam, eller blir det någonting annat, någonting redaktionellt med tanke på ämnena?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill använda bilder i din tilltänkta blogg i satirsyfte. 

Vilken lag är aktuell? 

Det är upphovsrättslagen (URL) som reglerar frågor om upphovsrätt i Sverige, så som exempelvis vilka rättigheter en upphovsman har, om du behöver namnge upphovsmannen och hur upphovsrätten inskränks. 

När uppstår upphovsrättsligt skydd och är skyddet annorlunda mellan fotografiska bilder och verk?

Upphovsrättsligt skydd tillkommer den som har skapat ett verk och är alltid en fysisk person (1 § URL). Vidare uppstår skyddet så fort ett verk är klart. Fotografier kan både skyddas som verk (1 § 1 st. 5 p. URL) och som bilder (49 a § URL), men skyddet ska behandla båda kategorier likadant (NJA 2010 s. 135). Ett verk anses ha flera kreativa inslag än en vanlig bild. Skillnaden mellan verk och bilder är att verk skyddas mot bearbetningar (4 § URL), vilket betyder att samtycke alltid krävs för att få använda ett bearbetat verk. Dessutom gäller skyddet för verk i 70 år efter upphovsmannens bortgång (43 § 1 st. URL) medan bildskyddet gäller i 50 år från dagen då bilden togs (49 a § 3 st. URL).   

Vad innebär ett upphovsrättsligt skydd? 

Upphovsrättsligt skydd består av en ekonomisk och ideell rätt. Den ekonomiska rätten betyder att upphovsmannen är den enda som får kopiera exemplar av verket och sprida kopiorna till allmänheten (2 § 1 st. URL), både i originell och i bearbetad form (2 § 2 st. URL). Samma skydd gäller för bilder, det vill säga att någon annan än upphovsmannen inte får kopiera och sprida bilder till allmänheten (49 a § URL). 

Den ideella rätten betyder att upphovsmannen måste namnges (3 § 1 st. URL) och att upphovsmannen även får förbjuda användningen av ett verk om det ändras på ett för upphovsmannen kränkande sätt (3 § 2 st. URL). Ändringar av ett fotografiskt verk eller av en bild får dock en upphovsman alltid tåla, om det är en fråga om satir och parodier (NJA 2005 s. 905). 

Det ovan sagda innebär att du dels måste inhämta ett samtycke av upphovsmannen för att få använda en bild eller ett verk, dels att du även måste namnge upphovsmannen. Det finns dock undantag som inskränker upphovsrätten. 

Kan upphovsrätten inskränkas för privat bruk och hur fungerar det med bilder från sociala medier?   

Inskränkningen i upphovsrätten kräver inledningsvis att ett verk eller bild har offentliggjorts (8 § URL), vilket i princip betyder att bildverk och bilder finns tillgängliga. Ett exempel på en inskränkning i upphovsrätten är användning för privat bruk (12 § URL), men bildverken eller bilderna får inte utgöra ett led i näringsverksamhet. Eftersom du vill finansiera din blogg genom reklam kan du inte använda denna inskränkning.  

När det kommer till bilder från sociala medier får du inte heller använda dessa, därför att den som lägger upp sin bild endast ger exempelvis Instagram eller Facebook rätten att använda bilden, inte en tredje part som laddar ner bilden (B 11629–18). Upphovsmannen genom sin uppladdning av bilder på sociala medier ger därför inte andra rätt att använda hans eller hennes bilder. 

Hur fungerar inskränkningen av upphovsrätten med bloggar? 

När det kommer till din blogg och idéen om att den ska återge nyheter på ett satiriskt sätt, så finns en inskränkning i upphovsrätten som handlar om redogörelser av dagshändelser. Förutsättningen är att bilder och bildverk får återges i en tidning som redogör för en dagsaktuell historia, så länge det görs med god sed och ändamålsenligt (23 § URL). För att din blogg ska anses vara en tidning eller tidskrift måste du dels löpande publicera nyhetsartiklar på din blogg, dels ha en tydlig journalistisk verksamhet (Svea Hovrätt PMT 722–17 s. 13). Gör du inte detta kan du inte hävda denna inskränkning i upphovsrätten. 

Vad behöver du också att tänka på? 

Utöver att inhämta samtycke för att använda en bild eller bildverk kan du även bli tvungen att inhämta ett samtycke för behandling av personuppgifter enligt GDPR. Anledningen är att namnangivelsen på bilden kan knytas till en person och då är detta att anse som en personuppgift som behöver skyddas.

Du måste även vara uppmärksam på att du i marknadsföringshänseenden också kan behöva inhämta ett samtycke från en person som framstår på en bild och som kan identifieras (1 § lag om namn och bild i reklam). 

Vilka påföljder kan aktualiseras vid brott mot upphovsrätten? 

Du kan straffas om du uppsåtligen gör ett intrång i upphovsrätten, det vill säga kopierar och sprider bildverk eller bilder utan samtycke (53 § URL). Du kan aldrig hävda att du inte kände till reglerna. Normalt får man böter, men vid allvarliga fall kan även fängelsestraff utdömas (NJA 2017 s. 446). Du kan även få betala skadestånd (54 § URL för bildverk och 57 § URL för bilder). 

Avslutande ord och min rekommendation 

Inledningsvis måste du i princip alltid inhämta ett samtycke från upphovsmannen. Inskränkningarna i upphovsrätten finns, men även då måste den ideella rätten alltid respekteras. Det betyder att du måste ange upphovsmannens namn, i alla fall källan, och därför får du inte skriva ett påhittat namn på bilden. Vidare får du inte använda bilder på sociala medier, därför att du inte har rätt att använda bilderna. Om du inrättar din blogg som en tidning skulle du kunna använda bilderna utan att inhämta samtycke, men du måste alltid ange upphovsmannens namn. Dessutom behöver du tänka på att även inhämta samtycke för behandling av personuppgifter, därför att du kommer behöva ange namnet på upphovsmannen. 

Min rekommendation är därför att du alltid inhämtar ett samtycke och att du alltid upphovsmannen. Du behöver dock inte vara alltför försiktig med satir då upphovsmannen får tåla mycket, men han eller hon måste alltid namnges. Jag rekommenderar också att du också inhämtar ett samtycke för behandling av personuppgifter från upphovsmannen. I övrigt bör din idé om att göra en blogg så som du vill inte vara ett problem. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med frågor om upphovsrätt och dylikt. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare