Får lärare omhänderta elevs mobil?

FRÅGA
Jag heter x och undrar om en lärare får te en mobile från en elev om den inte används för i något årdnigs störande syfte och vilken lagar kan jag ta upp om detta skulle hända och om dom får ta hur lång tid får dom behålla den tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det rör sig om en grund- eller gymnasieskola, varför jag hänvisar till Skollagen (SkolL) i mitt svar.

Omhändertagande av föremål

En lärare har rätt att omhänderta föremål, exempelvis en mobil, från en elev. Lagtexten ställer dock krav på att föremålet måste störa undervisningen eller utgöra en fara för säkerheten ( 5 kap. 22 § SkolL). Om mobilen varken stör undervisningen eller utgör fara för säkerheten har läraren inte rätt att omhänderta den.

Återlämnande av föremål

Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (5 kap. 23 § SkolL).

Sammanfattning

För att en lärare ska ha rätt att omhänderta en elevs mobil krävs det är mobilen stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten. Om så inte är fallet, har läraren ingen rätt att omhänderta en elevs mobil. Som huvudregel ska ett omhändertaget föremål lämnas tillbaka senast då eleven slutar skolan. I undantagsfall behöver inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet och som längst till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (se fullständigt resonemang ovan).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (76502)