Får lärare beslagta en mobiltelefon?

FRÅGA
Får en lärare beslagta en mobiltelefon om eleven vägrar att lämna in telefonen? Och får de beslagta den och kräva att vårdnadshavare ska behöva komma till skolan för att hämta ut mobilen? Enligt skolans trivselregler ska telefonen lämnas in men inget annat anges. Gäller för grundskola.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det handlar om grundskola är skollagen (SkolL) tillämplig.

Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:

Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om eleven vid upprepade tillfällen stört lektionen med en mobil behöver dock inte mobilen lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får dock inte bestå längre än fyra dagar (5 kap. 23 § SkolL).

Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Skolans ordningsregler:

Om eleven inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis kan lärare beslagta elevers mobiler både med stöd i skollagen och med stöd av skolans ordningsregler. Skolan får också behålla mobilen upp till fyra dagar för att informera vårdnadshavaren om beslagtagandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll