Får Kronofogden utmäta ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada?

2019-08-01 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Jag har ett syskon som är på kronofogden. Vet inte om han har någon utmätning på sig men han har råkat ut för en olycka som klassas som arbetsskada.Han kommer få försäkringspengar via afa försäkring. Har kronofogden rätt att ta dessa pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ditt syskon har obetalda skulder som gått vidare till Kronofogden. De arbetar för att driva in skulderna och om ditt syskon inte betalar kan Kronofogden i vissa fall besluta om utmätning. Det innebär att egendom som syskonet äger kan komma att tas i anspråk för att betala skulden.

Frågor gällande utmätning regleras i utsökningsbalken. I enlighet med huvudregeln kan Kronofogden utmäta all lös egendom som tillhör gäldenären, i detta fall ditt syskon (se 4 kap. 17 § utsökningsbalken (UB)).

Får försäkringsersättningen utmätas av Kronofogden?

Även om försäkringsersättningen räknas som lös egendom och därmed kan utmätas enligt huvudregeln, finns flera olika typer av försäkringar som är skyddade mot utmätning genom direkta bestämmelser i andra lagar än utsökningsbalken. I försäkringsavtalslagen (2005:104) finns bestämmelser som rör utmätning av ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), vilket jag tolkar vara den försäkringstyp du syftar på i din fråga.

En trygghetsförsäkring vid arbetsskada räknas som en kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring och regleras i 18 kap. försäkringsavtalslagens (FAL). Enligt 18 kap. 16 § FAL ska dock det som sägs i 15 kap. 10 § tillämpas på ersättning för skador som utgår till en anställd på grund av försäkringen som arbetsgivaren har tecknat.

Enligt lagen får ersättning som ska tillfalla den försäkrade inte utmätas för försäkringstagarens eller den försäkrades skulder (se 15 kap. 10 § första stycket försäkringsavtalslagen (FAL)). Ett ersättningsbelopp som har tillfallit den försäkrade och som inte hålls avskilt efter utbetalningen får dock utmätas för den försäkrades skulder. När två år har gått sedan beloppet skulle betalas får också det som hålls avskilt utmätas till den del beloppet inte behövs för den försäkrades försörjning eller för att fullgöra underhållsskyldighet som åvilar honom.

Sammanfattningsvis är ersättning från trygghetsförsäkringar vid arbetsskada som utgångspunkt skyddad från utmätning, om försäkringsbeloppet hållits avskilt från förmånstagarens övriga medel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (437)
2020-05-12 Utmätning när ena maken har skuld
2020-05-06 Utmätning av arv
2020-04-30 Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa
2020-04-29 Utmätning av aktier

Alla besvarade frågor (80290)