FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning22/09/2019

Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?

Hej. Jag har en skuld hos kronofogden på ca 84000 och jag äger en fastighet som är värd närmare en million, jag har akassa och en bil som är värd 130000, men nu har dom fått för sig att utmäta min fastighet o ev sälja till aktion, är inte detta fel väg att gå? Enligt deras hemsida så tar man inte en fastighet om det finns andra tillgångar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om utmätning finner du i utsökningsbalken (1981:774) (UB).


Utmätningsordningen

Utmätningsordningen regleras i 4 kap. 3 § UB. Precis som du nämner har kronofogden (KF) som komplement till ovanstående regel antagit ett ställningstagande avseende utmätningsordningen (nr. 7/14/VER). Den anger följande prioriteringsordning för utmätning av egendom:

1. Kontanta medel
2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar som kan lyftas omedelbart
3. Löneutmätning
4. Fondandelar och aktier
5. Övrig lös egendom
6. Fast egendom (fastigheter)
7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.

Alltså ska inte KF inte utmäta din fastighet om din skuld kan täckas på annat sätt inom skälig tid, vilket enligt ovanstående ställningstagande är inom 12 månader. Återbetalningstiden ska dock bedömas i varje enskilt fall och beror på gäldenärens (den som ska betala) och borgenärens (den som ska få betalt) förhållanden. Den kan alltså i vissa fall anses både längre eller kortare.

Förutsatt att värderingen av din bil är korrekt borde KF rimligen utmäta din bil innan fastigheten. Tänk dock på att värdet kan sjunka vid exekutiv auktion samt att försäljningen även ska täcka KF's försäljningskostnader.


Råd

Jag rekommenderar att du snarast meddelar KF att du äger bilen, dess värde samt att önskar att den ska utmätas före fastigheten. Om KF redan har meddelat beslut att utmäta fastigheten kan du överklaga det inom 3 veckor fr.o.m. då beslutet delgavs dig enligt 18 kap. 7 § 2 st. UB. För överklagandeprocess rekommenderar jag att du tar hjälp utav en jurist.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare