Får jag trycka och ge ut en almanacka med mina egna naturbilder?

2019-04-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får jag trycka och ge ut en almanacka med mina egna naturbilder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig fråga som att du vill veta vilken möjlighet det finns för dig att sprida dina naturbilder och detta genom att tycka och ge ut en almanacka. Som följer av rubrik nr 6 nedan har du som skapat bilderna rätt att skapa exemplar av bilderna och sprida dessa, exempelvis genom att trycka och ge ut en almanacka med dina egna naturbilder. I mitt svar har jag tagit hänsyn till några upphovsrättsliga aspekter som bra att känna till innan du publicerar dina bilder.

Regler om upphovsrätt finner vi i upphovsrättslagen (URL).

1. Vem har ensamrätt för bilderna?
Den som har skapat en bild är den som har ensamrätt och därmed rätt att bestämma över hur bilden ska nyttjas (URL 1 §). Det upphovsrättsliga skyddet uppstår i och med skapandet, dvs. i samband med att du tryckte av bilderna.

2. Har dina bilder upphovsrätt?
Bilder kan omfattas av upphovsrättsligt skydd (URL 1 § första stycket 5 p.).

Det ställs då krav på att bilderna ska ha verkshöjd, dvs. en viss grad av självständighet och originalitet. För originalitet krävs det att du har satt din personliga prägel på bilderna. Så är fallet om du uttrycker din kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Dock ställs inga krav på kvalitet.

Bilder som skyddas av upphovsrätt är skyddade i upp till 70 år efter att du har avlidit (URL 43 § första stycket).

3. Fotografier som inte har verkshöjd
Bilderna skyddas av upphovsrättslagen även om bilderna inte skulle uppnå kravet på verkshöjd. Bilderna är då skyddade av närstående rättigheter till upphovsrätten. Du har därigenom ensamrätt att skapa exemplar av bilderna och sprida dessa (URL 49 a §). Ensamrätten som följer av det aktuella skyddet motsvarar det ovan nämnda upphovsrättsliga skyddet. Detta skydd varar dock i 50 år från det att bilden skapades (URL 49 a § tredje stycket).

4. Vad innebär skyddet för dig?
Upphovsrätten är utformad så att skaparen har ensamrätt till verket och denna består dels av ekonomiska rättigheter (URL 2 §), dels av ideella rättigheter (URL 3 §). Ensamrätten ger upphovsmannen rätt att förfoga över verket samt hindra andra från att använda verket på olika sätt.

Ekonomisk rättighet innebär att upphovsmannen får en ensamrätt att framställa exemplar av verket och att göra detta tillgängligt för allmänheten genom offentligt framförande, överföring till allmänheten, spridning eller offentlig visning (URL 2 §).

Ideella rättigheter innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i förhållande till sitt/sina verk och att slippa kränkande ändringar eller att verket tillgängliggörs i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (URL 3 §).

5. Kan andra ändå få använda dina bilder?
Som nämndes ovan (rubrik nr. 2) ställs krav på originalitet för att ens verk ska bli upphovsrättsligt skyddat. Graden av originalitet hos verket har ett nära kopplat samband med dess skyddsomfång. Hög grad av originalitet hos ett verk innebär ett brett skyddsomfång. Det är att föredra om det skulle bli aktuellt att utreda framtida eventuella intrång i upphovsrätten. I praxis har angetts att ett naturalistiskt och naturtroget mönster kan i och för sig leda till upphovsrätt men att skyddsomfånget då anses relativt begränsat (NJA 1994 s. 74). Det innebär att det finns större möjlighet för andra att tillåtet efterlikna dina bilder, såvida de inte direkt kopieras.

6. Sammanfattningsvis
Ja, du får trycka och ge ut dina bilder på detta sätt. Det är du som skapat bilderna som avgör hur du vill att dessa användas. Du har rätt att skapa exemplar av bilderna och sprida dessa. För att omfattas av upphovsrättsligt skydd ställs krav på originalitet men även om kravet inte skulle vara uppfyllt så skyddas dina bilder av närstående rättigheter till upphovsrätten.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,
Cornelia IsacsonCornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (838)
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80615)