Får jag som målsäganden biträda åtalet?

2019-03-28 i Domstol
FRÅGA
Hej.Jag läste att i den stora utredningen för några år sedan rekommenderades att rätten att biträda åtel skulle avskaffas och att förslaget var att det skulle träda i kraft 1 juli 2018. Är detta sant eller har jag fortfarande rött att biträda åtalet, både avseende åtalet och skadestånd. Jag tänker i första fallet på rätten att förhöra de som begått brottet och ev yrka på annan påföljd än åklagaren. Hur anmäler jag att jag vill biträda åtalet. Är det något jag behöver förbereda. Brottet gäller grov oredlighet för ett belopp om ca 2 Mkr. Jag är målsägande. Jag vill förhöra motparterna ca 30 min vardera och yrka ev på en annan påföljd, samt yrka ersättning för bl.a. mina utlägg för jurister och lidande. Rättegången är om en månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Rätten för målsägande att biträda åtalet stadgas i 20 kap. 8 § andra stycket Rättegångsbalken. Av bestämmelsen framgår att om åklagaren har väckt talan får målsäganden biträda åtalet och får även fullfölja talan i högre rätt (dvs klaga till hovrätten).

Genom att biträda åklagarens åtal skapas processgemenskap mellan målsäganden och åklagaren. Målsäganden tillerkänns därigenom liknande befogenheter som åklagaren i processen att justera gärningsbeskrivningen, lägga fram annan utredning i målet och yrka ansvar för annan gärning, samt annan påföljd i förhållande till åklagaren. Rätten att biträda åtalet omfattar en rätt för målsäganden att framställa ett annat ansvarsyrkande än åklagaren och i sådana fall åberopa ett annat lagrum. I anslutning till detta kan målsäganden dessutom framställa ett annat yrkande om påföljd än åklagaren. När du som målsäganden biträder åtalet finns inga inskränkningar i frågerätten vilket innebär att du har rätt att förhöra den misstänkte.

Ett avskaffande av rätten att biträda åtalet?

Den s.k. Straffprocessutredningen (SOU 2013:17) tillsattes med uppdrag att överväga åtgärder för att skapa ett mer ändamålsenligt brottmålsförfarande. I utredningen föreslogs att rätten för målsäganden att biträda åtalet avskaffas. En av anledningarna till ett avskaffande enligt utredningen var att bestämmelsen hämmar möjligheterna att åstadkomma tydliga rollfördelningar i rättsprocessen.

I mars 2014 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen med anledning av förslagen i utredningen. Propositionen behandlar dock endast en mycket begränsad del av utredningens förslag och avser endast åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar (se prop. 2013/14:170). Förslaget om ett avskaffande av rätten för målsäganden att biträda åtalet inkluderades inte i propositionen. Det har således ännu ej skett något förslag till ändring av rättegångsbalken och bestämmelserna om rätten att biträda åtalet.

Sammanfattning och råd

Det finns en möjlighet för dig som målsäganden att biträda åtalet, vilket stadgas i 20 kap. 8 § andra stycket Rättegångsbalken. Möjligheten ger dig liknande befogenheter som åklagaren i processen att justera gärningsbeskrivningen, lägga fram annan utredning i målet och yrka ansvar för annan gärning, samt annan påföljd i förhållande till åklagaren. Den ger dig även rätt att förhöra målsäganden.

Om du inte är juridiskt skolad och processvan kan det dock vara en god idé att konsultera en jurist, alternativt om du har ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig i processen.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (367)
2019-10-16 Kan en tilltalad som överklagar en dom i brottmål meddelad av tingsrätten dömas till strängare straff av hovrätten?
2019-10-15 Hur begär man resning?
2019-10-07 Fordrings värde efter domstolsbeslut.
2019-10-03 Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol

Alla besvarade frågor (73748)