Får jag sätta upp en hängkoj i min hyresrätt?

2021-08-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag bor i en studentlägenhet och vill sätta upp en hängkoj med två väggfästen varav varje fäste sätts upp med fyra skruvar. Jag måste alltså borra sammanlagt åtta hål i lägenheten. När jag flyttade in fanns redan en hel del hål i väggarna, de flesa små men vissa borrade. Jag påpekade det när jag flyttade in. Jag undrar om det lär räknas som onormalt slitage och om jag kan bli återställningsskylldig om jag sätter upp fästena?
SVAR

Tillämplig lag

Med anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB).

Hyresgästens vårdplikt under hyrestiden

En hyresgäst har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (12 kap. 24 § JB) (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså hyresgästen komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador inte kan ställas hyresgästen till last (normal slitage).

Skadeståndsansvariga skador och normalt slitage

Den vårdplikt som hyresgästen har kan förenklat beskrivas som en skyldighet för hyresgästen att vid nyttjandet av bostaden handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett större slitage än vad som vanligen kan uppstå. Med andra ord ska hyresgästen vid nyttjandet av bostaden visa den aktsamhet som skäligen kan krävas av en ordentlig person. Det är först då den uppkomna skadan är en följd av hyresgästens oaktsamhet som hyresgästen blir skadeståndsansvarig för skadan i bostaden. Motsatsvis innebär detta att nyttjar hyresgästen bostaden genom aktsamhet och att trots det så uppstår skada i bostaden så kan inte den uppkomna skadan läggas hyresgästen till last; skadan anses utgöra normalt slitage.

När anses en skada ha orsakats genom oaktsamhet?

Bedömningen om hyresgästen orsakat bostaden skada genom oaktsamhet bör utgå ifrån den avtalade användningen av bostaden. Det innebär alltså att ett oaktsamt agerande för en bostadshyresgäst kan skilja sig från en lokalhyresgäst. Annorlunda uttryckt är normal förslitning ifråga om en bostad inte alltid detsamma som för en lokal.

Bevisbörda

För att hyresgästen ska ställas ansvarig för en uppkommen skadeståndsansvarig skada krävs det att hyresvärden bevisar att skadan uppkommit under hyresgästens hyrestid. Hyresvärden skulle kunna bevisa att så är fallet genom att denne visar att skadan inte funnits vid en besiktning innan inflyttningen av hyresgästen men att den funnits där vid utgången av hyresgästens hyrestiden. Hyresgästen kan dock trots det frigöra sig från skadeståndsansvar om denne lägger fram sådan bevis som gör att det är oklart om skadan funnits där före hyresgästens tillträde. Det torde kunna ske exempelvis genom att hyresgästen visar på brister i den besiktning som gjorts av hyresvärden när hyresgästen flyttat in.

I ditt fall

Det innebär alltså att det avgörande i ditt fall, avseende huruvida du har rätt att göra hål i väggen genom det sätt på vilket du tänkt göra, är precis som du skriver om hålen kan anses utgöra normal slitage.

Som regel kan man säga att hål gjorda i väggen anses utgöra normalt slitage. Men undantag från detta kan föreligga, och att hålen därigenom anses vara skadeståndsansvarig skada, ifall hålen är ovanligt stora och att de t.ex är i när anslutning till varandra. I och med att det du ska göra inte är fråga om något lika sedvanligt såsom att sätta upp tavlor, hyllor eller dylikt kan det i detta fall vara fråga om ett gränsfall. Att kojan kräver 8 st. hål vilka jag tolkar som kommer att vara i nära anslutning till varandra tyder därför mer på att det inte är fråga om normalt slitage; det tyder mer på sådan skadeståndsansvarig skada som du torde komma att få åtgärda när du väl flyttar ut. Men ifall det är fråga om mindre hål eller obetydliga hål kommer utgången att vara den motsatta.

Sammanfattning och handlingsplan

Är det fråga om mindre eller obetydliga hål som du kommer att göra så anses det med störst sannolikhet vara så att du kan vara lugn med att sätta upp kojan. Om det däremot är fråga om lite större och ovanliga hål torde bedömningen vara den motsatta i synnerhet på grund av att det är så pass många hål i när anslutning till varandra.

I och med att det är i viss mån oklart ifall du har rätt att göra hålen med tanke på att jag inte vet på ett ungefär hur stora hålen kommer att vara så rekommenderar jag att du mejlar hyresvärden och ser vad denne säger om det du tänkt göra.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96510)