Får jag publicera andras artiklar på min hemsida?

2019-09-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Jag har nyligen skapat en hemsida och nu undrar jag om jag får använda mig av andras artiklar och referera till dem i slutet av texten ungefär som man gör i uppsats?Om jag exempelvis tar en text från Wikepedia eller annan hemsida och använder den texten på min hemsida måste jag hänvisa till den och får jag ens använda den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör immaterialrätt, och många regler som aktualiseras rörande din fråga finns i upphovsrättslagen (URL).

Upphovsrättslagen är en lag med syfte att skydda vissa så kallade verk. Ett verk kan vara litterärt eller konstnärligt (1 § URL). Som exempel på potentiella verk nämns i lagen bland annat datorprogram, skönlitterära alster, musikaliska eller sceniska alster, filmer, och fotografiska alster (1 § URL). För en fullständig uppräkning rekommenderar jag att kika i lagen. För att alstret ska bli ett verk brukar man prata om att alstret ska uppnå verkshöjd. Det innebär enkelt förklarat att det måste har en viss originalitet. Det krävs alltså inte att alstret är av god kvalitet, bara att det är originellt.

Om de artiklar du vill använda uppnår verkshöjd är de litterära verk. Det innebär i sin tur att upphovsrättslagen skyddar artiklarna och du måste ta hänsyn till detta faktum. Jag utgår från att de artiklar du vill använda utgör verk, det finns ingen anledning att tänka sig något annat.

Den som har skapat ett verk benämns upphovsman. Upphovsmannen har uteslutande rätt att förfoga över sitt verk genom att framställa exemplar av det, och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Om du vill publicerar artiklarna på din hemsida innebär det att du gör dem tillgängliga för allmänheten. Det är alltså ett brott mot upphovsmannens ensamrätt. Det kan dock vara okej att publicera artiklarna på grund av vissa begränsningar i ensamrätten som upphovsrättslagen ställer upp.

Citaträtten är en begränsning i upphovsmannens ensamrätt:

För din del är den så kallade citaträtten av intresse. Vem som helst får nämligen citera ur redan offentliggjorda verk (22 § URL). Ett verk blir offentliggjort när det lovligen görs tillgängligt för allmänheten, t.ex genom att upphovsmannen har publicerat det (se 8 § URL). I förarbetena till URL uttalades att citering främst godtas inom ramen för egna verk, såsom i uppsatser, eller arbeten där man genom citeringen vill framhålla en viss ståndpunkt, eller framhäva ett perspektiv. Citatet ska närmast ses som ett hjälpmedel i en egen framställning (SOU 1956:25 s.199). Det enda som krävs för denna rätt är att citeringen görs i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).

För att kravet på god sed ska vara uppfyllt måste författarens namn vara angivet i samband med citatet på det sätt som god sed kräver(3 § URL). Du är alltså på rätt spår när du frågar om det är okej att använda någon annans text om du hänvisar till källan. Förutom att författaren måste anges i samband med publiceringen, så får citatet inte förekomma i sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (3 § andra stycket URL).

Citeringen får inte ske obegränsat. Tjugoandra paragrafen talar om att citeringen ska ske i den omfattning som motiveras av ändamålet, vilket innebär att det inte är möjligt att citera hela verk som är flera sidor, och rättfärdiga det genom att hänvisa till citaträtten. För att det ska vara fråga om citering krävs att texten återges ordagrant.

Wikipedia är inte upphovsman till det som står på internetsidan. Upphovsmannen är alltid en fysisk person. Om du vill hänvisa till en korrekt källa rekommenderar jag att du kikar i källförteckningen som finns längst ner på Wikipediasidan. Vill du använda dig av längre artiklar och texter på din hemsida så måste du be om lov från upphovsmannen. Om du håller dig inom vad som är godtagbart enligt citaträtten behöver du inte upphovsmannens godkännande till användningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll