Får jag posta andras recept och bilder i en blogg?

Hej! Får man skapa en blogg med andras recept? Har bloggen som en receptsamling. Inläggen innehållet bilder + text på recepten. Hänvisar till var receptet kommer från längst ner i inlägget. Behövs det mer eller är det ok?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar utgå från att du har hämtat/kopierat dels receptet från någon annans blogg/bok eller dylikt, dels tagit bilderna från samma källa. Din fråga är av upphovsrättslig karaktär för vilken det kommer att utgås från reglerna i upphovsrättslagen (URL). För ett kort direkt svar kan du scrolla längst ner till texten där jag sammanfattar utredningen kort.

Det krävs verkshöjd för att ett verk ska ha upphovsrättsligt skydd

Upphovsrätten uppkommer formlöst till skillnad från andra immaterialrätter, vilket innebär att det inte krävs någon registrering. Skyddet uppstår automatiskt vid skapandet. Lagen innehåller en exemplifiering av vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det kan erhållas upphovsrätt för bland annat skönlitterära eller beskrivande framställningar och fotografiska verk (1 § URL). Det måste dock uppmärksammas att det inte kan erhållas upphovsrätt för idéer eller ren fakta.

För att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd krävs det att det uppnår det som kallas "verkshöjd". Det framkommer inte uttryckligen i lagen vad som krävs för verkshöjd. I förarbetena har det benämnts som "ett visst mått av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 49). Upphovsrätten är starkt förknippad med EU-rätten, varför även EU-domstolens avgöranden är av vikt. I den s.k. Infopaq-domen uttalade EU-domstolen att ett alster är originellt om det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (C-5/08 p.37).

För bilder som inte uppnår verkshöjd finns det ytterligare ett skydd genom de s.k. närstående rättigheterna i upphovsrättslagens femte kapitel. Skyddet enligt de närstående rättigheterna ger ett skydd för den som tagit bilden i femtio år från att bilden framställdes (49 a § URL). Det som uppnår verkshöjd och skyddas via den egentliga upphovsrätten är skyddat i sjuttio år efter att upphovsmannen avled (43 § URL).

Upphovsmannen har en ekonomisk rätt och en ideell rätt

Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att bland annat framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten. Att göra det tillgängligt för allmänheten innefattar bland annat att posta verket på en blogg (2 § URL). Det finns vissa inskränkningar som ger en rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att begå ett upphovsrättsligt intrång, sådana är bland annat vid privat bruk (12 § URL) och vid undervisningsändamål (14 § URL). Inga av inskränkningarna är däremot tillämpliga när någonting postas på en publik blogg. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan genom att de t.ex. säljs eller att upphovsmannen ger någon lov att använda verket.

Den ideella rätten ger upphovsmannen bland annat en rätt att anges som upphovsman och ett skydd mot kränkande ändringar. De ideella rättigheterna kan som regel inte överlåtas. Det innebär att även om upphovsmannen överlåtit sin ekonomiska rätt till exempelvis ett fotografi så ska vederbörande ändå anges som den som tagit bilden.

Ett recept uppnår i regel inte verkshöjd och är inte upphovsrättsligt skyddat

För att ett recept ska uppnå upphovsrättsligt skydd måste det uppnå verkshöjd och vara tillräckligt originellt skrivet. Så skulle fallet kunna vara om det är skrivet med t.ex. fantasifulla och litterära formuleringar. Däremot skyddas inte en ren uppräkning av ingredienser. Inte heller idén till receptet skyddas av upphovsrätten. Eftersom att matrecept i regel är banalt skrivna och endast ger en instruktion för tillagningen åtnjuter de i regel inte upphovsrättsligt skydd.

Mitt råd till dig är att om du är osäker på om ett recept är upphovsrättsligt skyddat kan du för att gardera dig skriva om receptet med egna ord. Tillvägagångssättet och kombinationen av ingredienser är inte upphovsrättsligt skyddat. Som redogjort för inledningsvis skyddas inte idéer eller rena fakta av upphovsrätten.

Bilder är nästan alltid upphovsrättsligt skyddade

Bilder är i regel alltid skyddade upphovsrättsligt. Antingen genom den egentliga upphovsrätten eller enligt de närstående rättigheterna. Genom att använda andras bilder som du hittat på t.ex. internet i din blogg begår du ett upphovsrättsligt intrång. I ditt fall har du skrivit att du hänvisar till var receptet kommer ifrån, vilket skulle kunna innebära att du inte bryter mot den ideella rätten. Däremot bryter du mot den ekonomiska rätten om du använder bilden utan upphovsmannens tillstånd, om inte någon av inskränkningarna är tillämpliga. Ingen av inskränkningarna i lagen verkar tillämpliga för det fall som du beskriver, att du postar bilderna i en blogg.

Mitt råd till dig är att be upphovsmannen om lov. Ger vederbörande dig tillåtelse att använda bilderna är det inte ett upphovsrättsligt intrång. Se dock till att få sådan tillåtelse skriftligen för det fall att det i framtiden skulle tvistas om du fått den eller ej. Ytterligare ett alternativ är att du tillagar recepten och tar egna bilder. Då är det du som är upphovsman till bilderna och du begår av självklara fall inget upphovsrättsligt intrång.

Sammanfattningsvis och för att besvara din fråga kort; du kan i regel använda "andras" recept utan att begå ett upphovsrättsligt intrång. Recept är oftast så banalt skrivna att de inte uppnår verkshöjd och är därmed heller inte upphovsrättsligt skyddade. Om du är osäker på ifall ett recept är upphovsrättsligt skyddat så kan du skriva om det med egna ord. Rena tankar och idéer kan det inte fås upphovsrätt för – t.ex. vilka ingredienser som ingår och i vilken ordning de ska blandas.

När det gäller bilder som någon annan har tagit är de däremot nästan alltid upphovsrättsligt skyddade. Bilderna är skyddade antingen genom den egentliga upphovsrätten eller enligt de närstående rättigheterna. För att få använda andras bilder måste du antingen kunna hänvisa till någon av lagens inskränkningar eller be upphovsmannen om lov. Om du får lov av upphovsmannen att använda bilderna är det tryggast för dig att få beskedet skriftligt. Trots att du får lov att använda bilderna ska fotografen uppges som den som skapat dem för att den ideella rätten ska respekteras. Ett alternativ är annars att du tillagar recepten och tar egna bilder av det du tillagat. I det fallet är det du som har upphovsrätt till bilderna och kan använda dem precis som du vill.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”