Får jag företräda min mor utan fullmakt?

FRÅGA
Får jag företräda min mor som är 85 år ang hennes framtid utan fullmakt. Hon har bett mig att hjälpa henne så hon får ett äldreboende för hon känner sej inte trygg längre i sin bostad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att ge dig en sammanfattning av svaret så att du sedan kan läsa igenom all information för att se detaljerna kring svaret.

Kort svar på din fråga: Angående plats på äldreboende rekommenderar jag att ni kontaktar kommunen din mor bor i och ber att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg, de hanterar ansökningar till äldreboenden.

Du som anhörig kan hjälpa din mor med vardagliga ekonomiska handlingar utan att ha en fullmakt, detta genom så kallad anhörigbehörighet.


Anhörigbehörighet

Det går numera, sedan 1 juli 2017, att som anhörig hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar när personen inte kan ta hand om sin ekonomi själv. Detta framgår av 17 kapitlet Föräldrabalken. Under vissa förutsättningar och för vissa handlingar krävs ingen fullmakt. Det krävs att den närståendes oförmåga att själv ta hand om sin ekonomi beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande samt att det är uppenbart att personen inte kan klara sin ekonomi själv. Oförmågan kan vara tillfällig eller bestående.

En anhörig har rätt att göra ordinära rättshandlingar kopplade till vardagslivet, exempelvis betala löpande räkningar och göra andra vardagliga inköp. För att göra dessa betalningar får den anhörige göra uttag från bankkonton och liknande. En anhörig får även ingå och säga upp vissa enklare avtal, exempelvis gällande försäkringar, bostadsbidrag, bistånd från hemtjänst, lämna deklaration m.m.

Begränsningar

Det finns dock begränsningar i behörigheten för en anhörig, exempelvis får den anhöriga inte sälja hus eller värdepapper, ta lån, upprätta fullmakter (förutom för autogiro), pantsätta egendom m.m. Behöver den närstående hjälp med sådana handlingar behöver man se över andra typer av ställföreträdarskap, exempelvis fullmakt, godmanskap eller förvaltare.

Vem får företräda en närstående?

Vilken anhörig som får företrädare avgörs enligt en viss turordning. Detta innebär också att den närstående inte själv kan påverka vilken anhörig som blir företrädare. Behöriga är i tur och ordning:
- make eller sambo
- barn
- barnbarn
- föräldrar
- syskon
- syskonbarn.

Om en anhörig avböjer, inte är anträffbar, är under 18 år eller som själv inte kan fatta egna beslut räknas den personen inte med i turordningen. Person som själv har en god man eller förvaltare räknas heller inte med. Om den närstående har en god man eller förvaltare, eller har en upprättad framtidsfullmakt, gäller inte anhörigbehörigheten inom samma områden/beslut.

Det finns inget skyldighet för en anhörig att företräda en närstående, står någon person i turordningen före personen som vill företräda den närstående/som den närstående vill företrädas av så kan personen som står "i vägen" alltså avböja och "släppa fram" den andra anhöriga.
Är flera anhöriga behöriga samtidigt är utgångspunkten att de företräder den närstående gemensamt. De anhöriga behöver alltså vara överens i sådana fall. Det kan vara lämpligt att ordna den inbördes arbetsfördelningen genom att ge varandra fullmakt. Om de anhöriga inte kan enas, eller någon exempelvis vägrar att ingå ett avtal med en anhörig, blir det nödvändigt att överväga en ansökan om god man eller förvaltare.

Visa intyg på behörigheten

Den anhöriga kan behöva visa att den är närmast anhörig, exempelvis för en bank. Då räcker det med exempelvis ett familjebevis från Skatteverket.

Skyldigheter för anhöriga

Den anhöriga har en lojalitetsplikt mot den närstående. Det innebär att den anhöriga ska agera i enlighet med den närståendes intressen och ta hänsyn till den närståendes vilja eller förmodade inställning.

Det finns ingen redovisningsskyldighet men den anhöriga bör dokumentera vad han eller hon gör på det sätt som är lämpligt. I de flesta fall räcker det med att spara kvitton och kontoutdrag. Om uppgiften sköts under en längre tid kan det vara bra att notera utgifter och inkomster löpande för varje år och anteckna vad man gjort.
Den dokumentation som man sparar behöver inte lämnas in någonstans.

Skadestånd

Anhöriga som har orsakat ekonomisk skada för den närstående är skyldig att ersätta skadan när den har skett uppsåtligen eller av vårdslöshet. Det kan handla om onödiga inköp, en räkning som inte har blivit betald eller som betalats för sent.

Om inte anhörigbehörighet räcker

Om din mor skulle behöva hjälp med angelägenheter som rör annat än vardagliga ekonomiska handlingar så kan det vara aktuellt att se över möjligheterna framtidsfullmakt, god man respektive förvaltare.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt.
Här kan du läsa mer om god man.
Här kan du läsa mer om förvaltare.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga, skriv till oss igen annars eller om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69309)