Får jag flytta ut min ex-sambos saker ur hennes boende som hon ska avhysas ur och som jag är den enda som är skriven på?

2018-10-04 i Övriga brott
FRÅGA
Jag och min sambo bodde i en lägenhet som jag hyrde i första hand. Jag bytte den mot en billigare lägenhet men efter knappt ett halvår separerade vi. I samband med bodelning överlät jag hyreskontraktet på henne och flyttade ut. Fastighetsägaren menade att vi hade bluffat och att vi inte hade bott tillsammans i den nya lägenheten. Hyresnämnden dömde till hans fördel. Överlåtelsen var alltså inte giltig och hyresvärden sade upp mitt kontrakt. Min f.d. sambo har nu bott i lägenheten i två år. Jag har uppmanat henne att flytta men hon vägrar. Kronofogden har meddelat att "jag" kommer att avhysas om två veckor. I praktiken handlar det alltså om henne och hennes bohag eftersom det är hon som bor där och inte jag. Kan jag dömas för egenmäktigt förfarande om jag flyttar hennes saker till ett magasin när hon är på jobbet och ger henne nyckeln?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i allmänhet vill veta om du har rätt att göra det du nämner i ditt svar utan att riskera att begå något brott eller att ådra dig något typ av straff. Det finns nämligen fler brott än egenmäktigt förfarande som kan göras gällande i denna situation. Din fråga aktualiserar framför allt brottsbalken (BrB).

Egenmäktigt förfarande
Precis som du säger kan det tänkta tillvägagångssättet utgöra en brottslig gärning enligt bestämmelsen om egenmäktigt förfarande. Brottet upptas i BrB 8:8 och stadgar i relevanta delar följande.

"Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år."

För det första gäller att brottet är så att säga subsidiärt till bland annat brotten stöld, rån, självtäkt och några till. Det innebär att dessa andra brottsbestämmelser ska tillämpas istället för egenmäktigt förfarande om de också är tillämpliga. I detta fall är det dock egenmäktigt förfarande som är det enda brottet i det åttonde kapitlet i brottsbalken som borde aktualiseras i detta fall.

Som stadgat tillämpas egenmäktigt förfarande när någon olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något. Bestämmelsen är mycket kortfattad och allmänt utformad, och har därmed ett mycket brett tillämpningsområde. Jag går nu igenom förutsättningarna var för sig.

Olovligen
Detta är inte komplicerat i detta fall. Om du tillgriper din ex-sambos saker utan hennes tillåtelse gör du det olovligen.

Tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något
I detta fall består den tilltänkta handlingen i att du tänkte flytta hennes saker från en plats till en annan säker plats, men också snabbt ge henne tillgång till den nya platsen. Det räcker dock för att brottet ska ha begåtts att du har flyttat hennes saker. Brottet blir således begånget i princip redan när du tagit hennes saker i din besittning och burit ut dem ur lägenheten. Vid det laget har du tillgripit hennes saker olovligen på ett sätt som räcker för att uppfylla förutsättningarna för att brottsbestämmelsen ska kunna tillämpas. Det spelar tyvärr inte heller någon särskild roll att det är du som är skriven på lägenheten.

Hemfridsbrott
Ett annat brott som kan aktualiseras vid denna handling är hemfridsbrott. Hemfridsbrottet finns i BrB 4:6 och stadgar i relevanta delar följande.

"Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter."

Till att börja med krävs det här att intrånget sker olovligen. I detta fall vet jag inte om du har sambons tillåtelse att vistas i lägenheten, då jag förstår det som att du har en nyckel till den. Jag vet att du är skriven på kontraktet. Det är dock inte det som avgör vem som har rätt att vistas i lägenheten. Hemfridsbrottet är nämligen utformat på så sätt att det är otillåtet att olovligen intränga där annan har sin bostad. I lagkommentaren är detta formulerat på så sätt att "hemfridsskyddet gäller i princip oberoende av äganderättsförhållandena." Det spelar alltså ingen roll vem som står på kontraktet eller vem som egentligen har rätt till lägenheten.

Sammanfattning
Kontentan är att du inte bör förfara på det tilltänkta sättet. Det kan helt enkelt som du inledningsvis misstänkte utgöra brottet egenmäktigt förfarande att förfara på det sättet du beskriver. Jag kan tyvärr inte komma på något lämpligt sätt att åstadkomma det du vill, förutom att invänta att kronofogden avhyser henne.

Jag hoppas att detta klargör de juridiska aspekterna i situationen för dig. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du fråga mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll