Får jag behålla bilen efter min avlidne sambo?

Sambos i över 30 år. Bilen står i min avlidna sambos namn. Utgifter på bilen betalades gemensamt eftersom vi hade gemensamt bruk. Måste jag betala bilens värde till dödsbodelägarna om jag vill behålla bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL). Och det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga lyder att du sannolikt behöver köpa bilen av dödsboet efter din avlidne sambo. 

Det avslutade samboförhållandet - Vad gäller?

Ett samboförhållande upphör när samborna exempelvis flyttar isär eller om någon av samborna avlider, 2 § 1 st. SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 § SamboL. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Det ska dock noteras att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de även ändra på vad som tidigare överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, 9 § SamboL. Om formkraven inte är uppfyllda blir överenskommelsen ogiltig. 

Men enligt uppgift finns inget samboavtal träffat mellan dig och din tidigare sambo. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen kan jag inte besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1 s. 257

Oavsett vilket har jag svårt att se att du med stöd av sambolagen skulle kunna göra anspråk på bilen utan att ersätta dödsboet. 

Dold samäganderätt - Vad gäller?

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det egentligen svårt att göra en adekvat bedömning. Men utifrån din ärendebeskrivning går det möjligen att argumentera för att du bör betraktas som dold samägare av bilen. När det gäller den dold samäganderätt kan följande anföras. Först ska sägas att begreppet inte är lagstadgat varför vägledande praxis behöver konsulteras. Enligt Högsta domstolen (HD) ska det i princip stå klart att en uppgift om ensam äganderätt är felaktig innan den kan frångås. Och när det gäller den dolda samäganderätten och vad som krävs för att sådan äganderätt ska anses föreligga har domstolen fastslagit att egendomen (i förevarande fall den aktuella bilen) ska förvärvats för gemensam användning och att det även måste ha förelegat en sådan (verklig) avsikt. Vidare behöver den dolda delägaren (du) på något sätt ha bidragit till finansieringen av köpet om det inte är fråga om en gåva eller ett arv. Se HD:s avgöranden NJA 2002 s. 3 och NJA 2004 s. 397

Under förutsättning att du kan ses som delägare av bilen äger du den gemensamt med dödsboet. Om du önskar att behålla bilen ankommer det i grunden på dig och dödsbodelägarna att självmant förhandla er fram ett lämpligt lösenpris, vilket naturligtvis bör ske utifrån marknadsvärdet. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”