Får jag bära skyddsväst och/eller uniform vid airsoftspel?

2021-07-22 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, undrar om det är lagligt att bära “skyddsväst" och/eller uniform som är utsett för airsoft spel på offentlig plats? Skyddsvästen i fråga har ingen officiell skyddsklass utan har endast skumgummi plattor.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kan delas upp i två delar där jag tar den enklare delen, avseende skyddsvästen, först.

För att något ska vara förbjudet och för att det allmänna (myndigheter) ska få sanktionera ett sådant förbud krävs i Sverige enligt den s.k. legalitetsprincipen att det finns en lag eller annan föreskrift som meddelats med stöd av en lag som tydligt slår fast förbudet i fråga. Någon sådan lag eller annan föreskrift finns inte beträffande innehav och bärande av skyddsväst (även när det är tal om skyddsväst som uppfyller någon av skyddsklasserna), till skillnad från annan polisiär och militär utrustning. Det är alltså fullt tillåtet för dig att bära en sådan under airsoftspel på allmän plats.

När det gäller uniformer blir svaret något mer komplicerat. Som utgångspunkt är det fullt tillåtet att klä sig som man vill och genom t.ex. uniformsbärande visa att man tillhör en viss organisation. Dock föreskrivs i brottsbalken (BrB) 17 kap. 15 § att om någon obehörigen utger sig för att utöva myndighet döms denne för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger denne sken av att tillhöra bl.a. försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst.

Det är alltså bara myndighetsutövning såsom agerande, samt bärandet av vissa slags uniformer och liknande utrustningsdetaljer som är straffbart. Det bör noteras att det med "försvarsmakten" endast är den svenska försvarsmakten som avses med ordalydelsen (menas något annat lands främmande makt behöver nämligen denna tydligt anges, enligt legalitetsprincipens krav). När det gäller begreppet "annan kår i det allmännas tjänst" är detta betydligt mer vittomfattande och kan innefatta all slags samhällstjänande uniformspersonal, t.ex. poliser, ordningsvakter, parkeringsvakter, kustbevakare, tullinspektörer m.m. Anledningen till förbudet är helt enkelt att enskilda inte ska kunna ge sken av att tillhöra en myndighet/ha befogenhet att utöva myndighet och obehörigen ta sig rätten att styra över andra enskilda.

Det framgår inte av din beskrivning mer exakt vilken slags uniform du tänkt bära, men en tumregel som du bör kunna utgå från är att om uniformen vanligen används av någon slags myndighetsutövande organisation, bör du avstå från att bära den under airsoftspelet. Som sagt gäller inte förbudet om du bär t.ex. utländsk militäruniform, och förmodligen inte heller utländska myndigheters uniform som tydligt särskiljer sig från dem som används av svenska myndigheter (ingen lär tro att någon i t.ex. gammal östtysk polisuniform eller nutida rysk polisuniform är en svensk polis dvs. du ger inte "sken" av detta med lagtextens ord).

I korthet – Sammantaget kan sägas att bärandet av skyddsväst är fullt tillåtet, medan det för uniformens del beror helt på vilken uniform det är för att detta ska vara tillåtet.

Kevin Läräng
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)