Får jag använda annans upphovsskyddade verk?

Vad är lagligt att göra med annans material som upphovsmannen själv delat gratis för nedladdning ("för personligt bruk")?

Tex om upphovsmannen hittat på ett eget ordspråk och ritat en bild till, eller gjort en infographic. Får jag då ladda ner materialet, översätta det till mitt modersmål och behålla bilden i sitt ursprung inkl upphovsmannens signatur och lägga till min egen, för att sedan själv dela vidare och/eller sälja?

Om ett särskilt tillstånd _måste_ ges från upphovsmannen i det läget, hur skall ett sådant se ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att kortfattat gå igenom kraven för verkshöjd och svara på om du kan använda bilder du funnit på nätet.

Vad krävs för upphovsrättsligt skydd? Vad är verkshöjd?

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Fotografiska verk, men även andra alster av bildkonst, kan skyddas (1 § första stycket p5 URL). Exempel på andra alster av bildkonst kan vara t.ex. ritningar och målningar.

För att ett verk ska få ett upphovsrättsligt skydd krävs det att ett verk uppnår verkshöjd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Som exempel kan anges att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 563 ansåg att byggnadsritningar var upphovsrättsligt skyddade.

Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Som exempel kan ges C-145/10 Painer som handlade om ifall ett porträttfotografi kunde uppfylla originalitetskravet. I målet ansåg domstolen att det var tillräckligt att upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Så kunde i det fallet ske genom scensättning, val av pose och användande av olika framkallningsmetoder.

Upphovsmannen har både en ekonomisk och ideell rätt

Upphovsmannen har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.

Att använda bilder i tryckt och sälja (t.ex. att du skriver ut bilderna) är en exemplarframställning (2 § första stycket URL) medan att använda bilderna på internet (t.ex. i en blogg) är en överföring till allmänheten (2 § tredje stycket p1 URL). Du får dock framställa ett eller några få exemplar för privat bruk (12 § URL). Med privat bruk menas att kopian bara får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Det innefattar inte att publicera den på en blogg eller i sociala medier.

Ritade bilder kan vara upphovsrättsligt skyddade men det är domstolen som avgör i slutändan

Om en ritad bild uppnår en viss grad av självständighet och originalitet kan den vara upphovsrättsligt skyddad. Det mesta kan enligt ovan beskrivet skyddas med upphovsrätten. Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet om så är fallet. I slutändan är det en domstol som får avgöra om en ritad bild uppnår verkshöjd och det finns ett upphovsrättsligt skydd.

Skulle du använda en bild som är upphovsrättsligt skyddad och det inte är för privat bruk kan du bli stämd inför domstol. Sker det ska du betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (54 § URL) och kan därutöver även bli skadeståndsskyldig.

Råd i ditt fall

Min rekommendation är att du inte utan upphovsrättshavarens samtycke ändrar ett verk för att sedan sälja eller lägga ut det. Du riskerar att göra intrång i både den ideella rätten och den ekonomiska rätten. För att få nyttja ett verk (utöver för privat bruk) krävs det upphovsrättshavarens tillstånd. Det finns inget formkrav för hur sådant tillstånd kan ges, i teorin är det fullt tillräckligt med ett muntligt medgivande. Av bevisskäl är det däremot en god idé att få tillåtelsen skriftligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”