Får jag använda annans texter och bilder på min hemsida?

2018-07-09 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag har registrerat en domän som har gått ut från tidigare ägare. Jag kan även se den tidigare siten och få tillgång till all kod från denna via en webbtjänst. Har jag rätt att återställa den gamla sidan eller måste jag ha tillstånd av tidigare ägare? Får jag ta texter bilder och liknande som tidigare har funnits och återpublicera?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att utgå från det skydd en hemsida kan åtnjuta upphovsrättsligt. Reglerna om upphovsrätt finns i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, den s.k. upphovsrättslagen (URL). Sist i mitt svar kommer jag att sammanfatta mitt svar, för ett kort direkt svar kan du scrolla till sist i texten.

Det krävs verkshöjd för att texter och bilder ska vara skyddade upphovsrättsligt

Upphovsrätten uppkommer formlöst till skillnad från andra immaterialrätter, vilket innebär att det inte krävs någon registrering. Skyddet uppstår automatiskt vid skapandet. Upphovsrättslagen innehåller en exemplifiering av vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det kan erhållas upphovsrätt för bland annat skönlitterära eller beskrivande framställningar och fotografiska verk (1 § URL). Det måste dock uppmärksammas att det inte kan erhållas upphovsrätt för idéer eller ren fakta.

För att ett verk ska erhålla upphovsrättsligt skydd krävs det att det uppnår det som kallas "verkshöjd". Det framkommer inte uttryckligen i lagen vad som krävs för verkshöjd. I förarbetena har det benämnts som "ett visst mått av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 49). Upphovsrätten är starkt förknippad med EU-rätten, varför även EU-domstolens avgöranden är av vikt. I den s.k. Infopaq-domen uttalade EU-domstolen att ett alster är originellt om det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (C-5/08 p.37).

För bilder som inte uppnår verkshöjd finns det ytterligare ett skydd genom de s.k. närstående rättigheterna i upphovsrättslagens femte kapitel. Skyddet enligt de närstående rättigheterna ger ett skydd för den som tagit bilden i femtio år från att bilden framställdes (49 a § URL). Det som uppnår verkshöjd och skyddas via den egentliga upphovsrätten är skyddat i sjuttio år efter att upphovsmannen avled (43 § URL).

Upphovsmannen har en ekonomisk rätt och en ideell rätt

Den ekonomiska rätten innebär att upphovsmannen har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att bland annat framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Att göra det tillgängligt för allmänheten innefattar bland annat att publicera det på en hemsida och räknas som en överföring till allmänheten (2 § tredje stycket URL). Det finns vissa inskränkningar som ger en rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan att begå ett upphovsrättsligt intrång, sådana är bland annat vid privat bruk (12 § URL) och vid undervisningsändamål (14 § URL). Inga av inskränkningarna är däremot tillämpliga när någonting postas på en hemsida som i ditt fall. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan genom att de t.ex. säljs eller att upphovsmannen ger någon lov att använda verket.

Den ideella rätten ger upphovsmannen bland annat en rätt att anges som upphovsman och ett skydd mot kränkande ändringar (3 § URL). De ideella rättigheterna kan som regel inte överlåtas. Det innebär att även om upphovsmannen överlåtit sin ekonomiska rätt till exempelvis ett fotografi så ska vederbörande ändå anges som den som tagit bilden.

Texterna och bilderna kan vara upphovsrättsligt skyddade, men inte själva idén till hemsidan

Texterna från den tidigare hemsidan kan vara upphovsrättsligt skyddade om de uppnår verkshöjd och är tillräckligt originellt skrivna. Det krävs inte speciellt mycket för att texterna ska vara skyddade varvid du med stor sannolikhet kommer att begå ett intrång i upphovsrätten om du använder dem på din hemsida. Undantaget är om det är texter som är väldigt banalt skrivna (t.ex. enklare recept), då uppnår de antagligen inte verkshöjd. Även bilderna är skyddade enligt samma förutsättningar, antingen enligt den egentliga upphovsrätten eller som närstående rättighet.

Däremot är inte idén till hemsidan skyddad. Om det är en hemsida om t.ex. väldigt ovanliga bilar så kan du skapa en hemsida om samma ämne. Det går inte att få upphovsrätt till ett ämne eller en idé. Du måste dock skriva texterna själv och ta bilderna själv.

För att undvika intrång i upphovsrätten kan du be om lov

Det finns en möjlighet att använda upphovsmannen texter och bilder utan att begå ett intrång. Det är om du får lov att göra det. Du kan alltså fråga upphovsmannen och om du får lov är det inte längre ett intrång. Du bör dock se till att få tillåtelsen skriftlig för att undvika tvister i framtiden. Vid en tvist är det den som påstår något som ska visa det. Har du fått ett muntligt besked att du får använda upphovsrättsligt skyddat material är det lika giltigt som ett skriftligt, däremot är det svårt för dig att bevisa det. Även om du får lov att använda materialet ska du inte glömma den ideella rätten och att du ska namnge upphovsmannen till texter och bilder.

Sammanfattning

För att besvara din fråga kort; genom att använda någon annans texter och bilder finns det en risk att du begår ett upphovsrättsligt intrång. Såväl texter som bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen om de uppnår verkshöjd. Kravet för att de ska uppnå verkshöjd är ganska lågt ställda och för att gardera dig är det bättre att du utgår från att såväl texter som bilder är skyddade.

Genom att använda texterna och bilderna på din hemsida gör du intrång i upphovsmannens ekonomiska ensamrätt. Den ekonomiska ensamrätten innebär att det är upphovsmannen som har en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att göra det tillgängligt för allmänheten. När du använder materialet på en hemsida gör du det tillgängligt för allmänheten. Om du inte hänvisar till vem som har upphovsrätt till materialet begår du dessutom ett intrång i den ideella rätten. Det går däremot inte att få upphovsrätt till en idé eller ett ämne. Det innebär att du kan skapa en egen hemsida på samma tema, så länge du skriver egna texter och tar egna bilder.

Ett alternativ för att inte begå upphovsrättsligt intrång är att du ber upphovsmannen om lov. Om du får lov att använda texterna och bilderna är det inte ett intrång. Glöm dock inte bort att uppge vem som är upphovsman så du inte gör intrång i den ideella rätten. För säkerhets skull bör du se till att få eventuell tillåtelse skriftligen för att undvika tvister i framtiden.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1055)
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?
2022-01-15 Omarbetning av foton genom filter
2022-01-14 Upphovsrätt för en logo
2022-01-12 Får jag skapa dockor av kändisar och sälja dessa vidare utan att göra intrång i upphovsrätten?

Alla besvarade frågor (98505)