Får inkassoföretag skicka inkassokrav till mig i digitala brevlådan Kivra?

2020-11-21 i Inkasso
FRÅGA
Jag har fått ett inkassokrav skickat till mig från Sergel som nu gått till kronofogden. Jag ringde upp sergel för att fråga vart inkassokraven tagit vägen, för jag kan inte minnas att jag fått något inkassokrav från dem. De sa då att de skickat kravbreven till min digitala brevlåda Kivra. Jag svarade då att de inte bara kan anta att jag kollar min kivra och sa att ni måste ju för fan skicka ut ett fysiskt exemplar. Jag sade sedan att jag tänkte bestrida ärendet. Varpå de svarade att det inte var någon mening, eftersom att det är samma sak inför lagen som att skicka ut ett fysiskt exemplar. Är det någon mening att gå vidare med det här? Eller är det bara att betala skulden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om det kan anses tillräckligt att inkassoföretaget har skickat inkassokrav till din digitala brevlåda och inte skickat fysiskt krav via post.

Datainspektionen är den myndighet vars uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU samt att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet, (se Datainspektionens hemsida).

Frågan var uppe hos Datainspektionen i ärende 2019-5660
Genom att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra kan företag och myndigheter, i stället för att skicka brev i pappersform med fysisk post, välja att skicka brev som elektroniska försändelser till privatpersoner som har registrerat ett konto hos Kivra.

Datainspektionen konstaterade i ärendet att det inte finns något krav i 5 § inkassolagen på att ett inkassokrav måste sändas till gäldenären i pappersform, och att den digitala brevlådan Kivra är en sådan plats som kan jämställas med gäldenärens adress om gäldenären frivilligt anslutit sig till Kivra och inte meddelat Kivra att den digitala brevlådan inte får användas för utskick av myndighetsbeslut eller inkassokrav.

Datainspektionen konstaterade att utskick av ett inkassokrav via den digitala brevlådan Kivra, under de omständigheter som förelåg i ärendet, fick anses överlämnat till gäldenären i enlighet med 6 § inkassolagen.

Se även Datainspektionens ärende 2019-11314
I detta ärendet kom Datainspektionen fram till att företaget hade brutit mot god inkassosed enligt 4 § inkassolagen genom att rutinmässigt skicka inkassokrav via digital brevlåda även fast gäldenären hade upplyst bolaget om att denne inte önskade ta del av försändelser via den digitala brevlådan.

Har en gäldenär vänt sig mot inkassobolaget och meddelat att denne inte vill att framtida inkassokrav ska skickas via digital brevlåda har inkassobolaget nämligen inte fog att förvänta sig att gäldenären kommer att ta del av försändelser som ändå skickas på detta sätt. Inkassobolaget måste efter ett sådant upplysande vidta skäliga åtgärder för att se till så att gäldenären får del av inkassokrav som sänds till den digitala brevlådan. I sådant fall bör inkassobolaget skicka försändelser via fysisk post till gäldenärens folkbokföringsadress eller den adress som gäldenären uppgett att denne kan nås på.

Slutsats
Har gäldenären inte på något sätt uppgett att denne inte önskar mottaga försändelser av detta slag via sin digitala brevlåda utgör det inget formellt hinder att sända ett inkassokrav till en gäldenär via en digital brevlåda, så länge utskicket av inkassokravet uppfyller 5 och 6 §§ inkassolagen samt god inkassosed i övrigt enligt 4 § inkassolagen.

Vad som gäller i ditt fall och tips till dig
Eftersom du valt att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra har du åtagit dig att bevaka den, på samma sätt som du är ansvarig för att läsa och hantera post som skickas till din folkbokföringsadress, (se Kivras svar på "vilket ansvar har jag som användare att läsa min post i Kivra?").

Så länge informationen i inkassokravet är i enlighet med vad som krävs enligt lagstiftningen är det alltså tillåtet för företaget att skicka ut inkassokrav på det sätt som gjorts i ditt fall, förutsatt att du inte har upplyst bolaget om att du inte vill ta emot försändelserna via den digitala brevlådan. Har du inte upplyst Sergel om detta är utskicket att bedöma som i enlighet med lagstiftningen och du bör då betala skulden.

Vill du inte längre mottaga krav och annan information genom den digitala brevlådan Kivra kan du avsluta tjänsten via Kivras hemsida, samt upplysa Sergel om detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?