Får hyresvärden gå in i en lägenhet utan hyrestagarens medgivande?

2019-06-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Får hyresvärden gå in i en lägenhet utan att medela hyresgästen
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om hyresavtal och dylikt återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB), kapitlet brukar även refereras till som hyreslagen, du hittar det här!

12 kap. 1 § 5st. JB anger att bestämmelserna i hyreslagen är tvingande till förmån för hyrestagaren. Med andra ord är villkor i ett hyresavtal som är till nackdel för hyrestagaren i förhållande till reglerna i 12 kap. JB inte giltigt - förutsatt att inget annat anges i 12 kap. JB.

12 kap. 26 § 1st. JB reglerar de fall när hyresvärden utan uppskov har rätt till tillträde till hyrestagarens lägenhet. En hyrestagare disponerar i princip den förhyrda lägenheten exklusivt men det finns vissa situationer där denne får finna sig i att hyresvärden får tillträde till lägenheten. Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten (här avses även reparationer) som inte kan uppskjutas utan skada. Nödvändig tillsyn kan omfattas av en besiktning som utförs med vissa intervaller för att kontrollera underhållsbehovet t.ex. misstanke om ohyra eller hyresgästens avflyttning. Eftersom det ska vara fråga om förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan att skada inträffar är det främst reparationer som kommer i fråga. Till brådskande arbeten brukar hänföras åtgärder som hänförs för att avhjälpa skada som innebär fara för fastighetens bestånd eller skada som vid dröjsmål ökar i omfattning t.ex. vattenläckage. Det krävs inte att skadan har uppstått i den lägenhet som hyresvärden vill ha tillträde till utan det räcker att värden behöver komma in i lägenheten för att kunna åtgärda problemet.

Att hyresvärden vid besiktning har rätt till tillträde utan uppskov anses dock inte betyda att han/hon alltid har rätt att få tillträde till lägenheten omedelbart för att utföra en tillsynsåtgärd. Hyresvärden måste i varje enskilt fall bedöma hur angeläget det är att få tillträde till lägenheten och därefter välja en tidpunkt som inte orsakar större olägenhet än nödvändigt (Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 26 §, Lexino 2016-08-31). Här förutsätts alltså att en dialog förs med hyrestagaren, det krävs inte när det föreligger exempelvis vattenläckage eller annan akut fara.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81791)