Får hemsidor publicera fullständiga personnummer?

FRÅGA
får en sida online lägga ut ditt fullständiga personnummer med dom 4 sista?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om hemsidan har utgivningsbevis är det tillåtet att publicera personnummer:

Svaret på din fråga beror på vilken hemsida som har publicerat ditt personnummer. Har hemsidan ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen har hemsidan ett grundlagsskydd som gör att de får publicera uppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Om ett yttrandefrihetsbrott blir aktuellt är det den ansvariga utgivaren som åtalas. Att publicera personnummer som är en offentlig uppgift är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.

En hemsida med utgivningsbevis omfattas heller inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver ditt samtycke för att publicera ditt personnummer.

Om hemsidan inte har utgivningsbevis gäller GDPR:

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, eller något annat beaktansvärt skäl.

Behandlingen av personnummer bör vara restriktiv och man måste göra en intresseavvägning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär. Då ska man särskilt tänka på om det eftersträvade syftet med behandlingen hade kunnat uppnås på annat sätt, hur omfattande behandlingen är och om den förutsätter att man samkör register.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är att det är lagligt att publicera personnummer för hemsidan om det finns ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare. Om utgivningsbevis inte finns gäller GDPR och en intresseavvägning måste göras mellan syftet med publiceringen och din rätt till integritet.

Jag rekommenderar att du först och främst kollar om hemsidan har ett utgivningsbevis. Om den inte har det kan du lämna ett klagomål till Datainspektionen här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88315)