Får granne begära tillsyn trots att startbesked har lämnats av kommunen?

Vi har hamnat i ett tvistemål gällande ett Attefallshus. Eftersom byggnaden inte kräver bygglov skickade vi in en bygganmälan med ritning både över byggnadens utformning samt placering på tomten. Det framgår att byggnaden är placerad nära tomtgränsen men placeringen är ej måttsatt. Området där vi har vår fastighet är utanför kommunens detaljplan.

Vi fick startbesked från kommunen och påbörjade därefter byggnationen helt enligt de ritningar och den placering vi skickat in. Huset är placerat ca 0,75 m från tomtgränsen på samma ställe där det tidigare stått ett bykhus. Eftersom vi upprättade byggnaden på exakt samma ställe och på samma grund som det tidigare stått en fastighet hade vi ingen tanke på att fråga grannarna om lov. Kommunen begärde inte heller in något medgivande från grannen.

Nu när huset är klart vill inte grannen ha huset där de står. Vi har dragit vatten och avlopp till huset vilket gör det svårflyttat.

Kommunen anser att det var vår skyldighet att söka grannens medgivande för husets placering och tycker att vi nu ska söka bygglov för nybyggnation eftersom medgivande från grannen saknas. Ett tillsynsärende är startat.

Vi har följt ritningen och placeringen vi skickat in till kommunen. Kan byggnaden ändå anses som svartbygge när vi fått startbesked? Har kommunen något ansvar över att se till att grannen ger medgivande i detta fall innan de ger startbesked? Vad innebär ett tillsynsärende? Hur kan vi gå vidare om vi inte får bygglov?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som ni har erhållit startbesked för ett attefallshus på er tomt och nu motsätter sig grannen er tillbyggnad.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som definieras som ett "svartbygge", om ni bär en skyldighet att inhämta samtycke från grannen samt översiktligt nämna vad ni kan göra för att gå vidare i ärendet.

Din fråga regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Vad definieras som ett "svart bygge"?

Ett svartbygge är en byggnation som upprättats utan bygglov. För de fall man planerar att bygga ett attefallshus som A) inte överstiger 15 KVM, B) har en taknockshöjd som inte överstiger 3 meter och C) inte placeras närmare gränsen än 4,5 M krävs inte bygglov. Det centrala för er del är att er tillbyggnad är benägen närmare än 4,5 meter från er grannes tomtgräns (9 kap. 4 § 1 st 3 punkten PBL).

En åtgärd som innebär att man bygger närmare än 4,5 meter från grannens tomt kräver medgivande från grannen (9 kap. 4 § 2 st PBL). Det är er skyldighet som byggare att inhämta grannens medgivande. Det behöver inte ske skriftligt men ur bevishänseende är det lämpligt. Däremot är grannmedgivande en förutsättning för att kunna meddela startbesked i de fall byggnaden är närmare än 4,5 meter (MÖD:s dom den 2 juni 2017, P 5575-16). Byggnadsnämnden behöver inte inhämta yttrande hos granne för lov eller förhandsavgörande vid komplementsbyggnader utanför detaljplanerat område. En fastighetsägare är bunden av den tidigare fastighetsägarens medgivande, varpå den omständigheten kan vara värt att undersöka närmare.

Vad innebär det att kommunen har medgett startbesked utan att inhämta medgivande från grannen?

Ett startbesked är ett gynnande förvaltningsbeslut som vinner negativ rättskraft. Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmottagarens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter.

Grannar får däremot klaga på startbesked för attefallshus trots att det inte är medgivet i lag (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15). Grannar har inte en absolut rätt att klaga utan det avgörs genom en helhetsbedömning, exempelvis om klaganden drabbas av en störning, värdeminskning eller annan olägenhet på grund av de åtgärder som startbeskedet avser.

Vad ska ni göra?

Min bedömning är att kommunen har beslutat om ett startbesked i strid mot gällande rätt. Med det sagt innebär det att beslutet får inte ändras till er nackdel. Däremot kan det vara så att er granne får pröva åtgärden genom tillsyn förutsatt att hans civila rättigheter medger det. Jag kan inte inom ramen för denna tjänsten ge ett konkret svar huruvida er granne har klagorätt i ärendet. Det ni kan göra i sammanhanget är att antingen försöka nå en lösning med er granne alternativt bestrida byggnadsnämndens beslut med invändningen att ni fått startbesked och har inrättat er därefter.

Om ni önskar få en grundligare bedömning är ni välkomna att kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så kan jag hänvisa er vidare till en av våra jurister.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, Tisdag (30/11) klockan 17:30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000