Får förvaltare ta lån i huvudmannens namn?

FRÅGA
Hej jag undrar om en förvaltare får ljuga för sin huvudman, eller ta lån i hans namn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltarens uppdrag
Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken).

Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § föräldrabalken). Det framgår inte av din fråga vilka uppdrag som omfattas av förordnandet. Men om förvaltaren har gått utanför sitt uppdrag så blir konsekvensen att du inte bunden av rättshandlingen.

Överförmyndarens samtycke krävs
Skulle sådan rättshandling däremot ingå i förvaltarens uppdrag så krävs samtycke från överförmyndaren för att få uppta ett lån. Sådant samtycke får endast lämnas om åtgärden kan anses behövlig för att trygga den enskildes (dvs. din) övriga egendom eller nödvändig för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat liknande skäl (13 kap. 12 § föräldrabalken).

Har din förvaltare tagit lånet i ditt namn, men för sin egen räkning (och alltså inte för din skull) så bör du göra en polisanmälan!

Ansökan om entledigande/byte av förvaltaren
Jag beklagar att din förvaltare ljuger för dig. Om du inte är nöjd med din förvaltare kan du ansöka om entledigande av denne och därmed byta förvaltare (11 kap. 21 § föräldrabalken). Ansökan ska skickas till överförmyndarnämnden i den kommun du bor i. Det är sedan överförmyndaren som tar beslutet om förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag (11 kap. 19b § föräldrabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll