FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/02/2020

Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?

Får pappan till barnet lägga ut bilder på barnet utam att fråga mamman? (Han är inte delaktig och har ingen vårdnad om barnet.)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga om föräldrars rätt att lägga ut bilder på sina barn på nätet aktualiseras i första hand regler i brottsbalken (BrB).

Inget generellt förbud mot att dela foton på andra i svensk rätt

Först och främst bör konstateras att det inte finns något generellt förbud mot att ta och/eller dela med sig av foton på andra människor enligt svensk lag. Istället finns ett antal undantagssituationer då detta inte är tillåtet eller då detta är tillåtet endast under vissa villkor. Jag kommer gå igenom de viktigaste av dessa undantag och även förklara barnrättsperspektivet i frågan.

I vissa fall kan spridning av bilder anses integritetskränkande

Ett typiskt fall av otillåten spridning av bilder på annan utgörs av bilder tagna på nakna eller delvis blottade kroppar, bilder som avslöjar uppgifter om personens hälsotillstånd eller visar personen i en särskilt utsatt situation. Spridning av sådana bilder kan utgöra brottet olaga integritetskränkning (4 kap. 6c § BrB). Andra situationer då spridning av bilder tagna på andra kan vara olagligt är då bilderna tagits i hemlighet på "trygga platser" – exempelvis i offrets hemmamiljö eller i ett omklädningsrum eller liknande (4 kap. 6a § BrB). Beroende på hur gamla barnen är går det att argumentera för att bilder tagna exempelvis i hemmet kanske därför inte får spridas om barnet inte förstår att det blir fotat, men jag skulle ändå säga att ett "vanligt foto" som tas av barn hemma inte uppfyller kraven för detta förbud. Regeln tar snarare sikte på tydliga fall av smygfotografering.

Barnkonventionen och barns rätt till integritet

I och med att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet har vissa röster höjts för att detta skulle innebära att föräldrars rätt att lägga ut bilder på sina barn utan samtycke har begränsats. Konventionen innehåller visserligen bestämmelser som tydligt framhäver barns rätt till personlig integritet, men dessa artiklar bör betraktas som alltför abstrakta för att direkt grunda ett förbud mot att lägga upp bilder på sina barn i nuläget. Däremot har det spekulerats kring att nuvarande lagreglering på området kanske kommer att behöva ändras och göras striktare med hänsyn till barnkonventionens krav. I så fall kanske ett sådant förbud kommer att införas. Än så länge har detta emellertid inte skett. I detta sammanhang bör det också belysas att det är barnets egen integritet som värnas vilket i grund och botten är en rättighet som endast barnet förfogar över. Det är alltså barnets samtycke som är av störst betydelse i frågan, inte vårdnadshavarens. Med detta sagt har föräldrar och vårdnadshavare naturligtvis ett visst tolkningsföreträde över sina barns känslouttryck, och det ligger närmare till hands att tro att någon som känner barnet bra också lättare kan förstå om barnet känner sig kränkt eller inte.

Slutsats i fallet

Så länge som bilderna pappan tar på barnet är normala och inte opassande (kränkande) finns egentligen inget hinder mot att sprida dessa. Han behöver varken samtycke från mamman eller barnet. En bild tagen på barnet i ett badkar skulle kanske kunna vara ett gränsfall i dagsläget, och om barnet syns naket bör bilden vara förbjuden att sprida oavsett barnets ålder.

I framtiden kommer kanske barnens rätt stärkas och samtycke krävas av barnet innan några som helst bilder på barnet läggs upp. Samtycke av den andre föräldern bör inte ha någon direkt betydelse, men kanske i så fall en indirekt betydelse om den andre föräldern som ensam vårdnadshavare har bäst möjligheter att tolka barnets samtycke och på så vis företräda barnets intresse. Detta är dock som sagt ett hypotetiskt framtida scenario.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000