Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

2020-11-10 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Om ett företag inte tillhanda håller vare sig faktura eller några betalningsuppgifter mot konsument. Där konsument proaktivt efterfrågar detta men inte får några uppgifter i svar. Får då företaget ta ut dröjsmålsränta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om ett företag har rätt till att ta ut dröjsmålsränta när de inte angett några betalningsuppgifter gentemot konsumenten. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av räntelagen (nedan förkortad RL) samt konsumentkreditlagen (nedan förkortad KKrL)

Säljarens rätt att utkräva dröjsmålsränta
Faktura som ett kreditköp
Jag tolkar det som att det rör sig om ett köp som gjorts mellan ett företag (näringsidkare) och en privatperson (konsument). Jag tolkar det även som att betalningen i första hand är tänkt att göras på faktura vilket innebär att varan eller tjänsten finansierats genom en kredit som lämnats av säljaren. Det rör sig således om ett kreditköp (2 § stycke 7 KKrL). Det innebär att konsumentkreditlagen blir tillämplig (1 § stycke 1 KKrL).

Information som av säljaren ska lämnas innan ett kreditavtal ingås
Innan ett kreditavtal ingås ska säljaren till köparen lämna en stor mängd information som återfinns i 8 § KKrL. Ska ett avtal ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen före avtalsslutet ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, ska näringsidkaren istället så snart som möjligt ge konsumenten information efter det att avtalet ingåtts (8 § stycke 2 KKrL). Utifrån omständigheterna som du nämner verkar säljaren emellertid inte ha gjort detta, men det går såklart att diskutera om jag hade haft fler omständigheter till mitt förfogande.

Till informationen hör att säljaren till köparen ska lämna information om dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs (8 § stycke 1 punkt 12 KKrL). Informationen ska även innehålla påföljder vid dröjsmål med betalning (8 § stycke 1 punkt 13 KKrL).

Observera däremot att vad som ovan sagts gällande informationskravet inte gäller för räntefri kredit, dvs kredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader (4 § stycke 1 KKrL).

Av dina omständigheter att döma råder det oklarheter i hur ert kreditavtal utformats, och om du överhuvudtaget fått information om det till dig i förväg. Skulle krediten bedömas vara räntefri finns det inget krav på säljaren att lämna sådan information som anges i 8 § till dig. Är betalningen däremot villkorad med ränta ska information i förväg lämnas om detta.

Allmänt om ränta
Av omständigheterna som du nämner råder det oklarheter kring om du och näringsidkaren ska ha avtalat en i förväg bestämd förfallodag. Om så inte är fallet ska ränta betalas på förfallen fordran från den dag som infaller trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde betalningskravet med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. Du som gäldenär är däremot inte skyldig att betala ränta för tiden innan betalningskravet framställdes till dig (4 § stycke 1 RL). Ränta på en fordran kan heller inte utkrävas för tid innan betalningen förfallit (2 § stycke 1 RL).

Jag tolkar det som att du som konsument inte fått uppgifter om betalningen. Det innebär att betalningen på den grunden inte kan anses ha förfallit, vilket rimligtvis borde innebära att någon dröjsmålsränta således inte kan utkrävas från dig. Som köpare har du självfallet ett betalningsansvar, men om du kan bevisa att säljaren inte givit dig någon som helst information, varesig frivilligt eller på begäran av dig, borde du inte vara tvungen att betala någon dröjsmålsränta. Sådan ränta börjar som sagt trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde sitt betalningskrav. Något betalningskrav verkar emellertid inte framställts i ditt fall.

Sammanfattning
Mitt svar på din fråga blir sannolikt ett nej. Säljaren borde rimligtvis inte kunna kräva att du som köpare ska betala dröjsmålsränta om säljare vägrat ge dig betalningsinformation på uppmaning av dig. Om betalningsinformation och sedermera ett betalningskrav inte framställts borde en förfallodag högst sannolikt inte föreligga, varför ett krav på dröjsmålsränta i det här läget inte borde kunna utkrävas.

För att säljaren ska kunna ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning måste detta anges på säljarens faktura. Framgår detta inte måste säljaren meddela köparen om dröjsmålsräntan för att kunna ha möjlighet att ta ut en sådan. Görs inte detta förlorar säljaren emellertid sin rätt att kräva dröjsmålsränta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (94)
2021-05-06 Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?
2021-04-27 Beräkning av dröjsmålsränta
2021-04-19 Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?
2021-01-31 Dröjsmålsränta

Alla besvarade frågor (92054)