Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?

2019-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Nu är det så att jag bor 20mil ifrån mina 2 barn som är 8 och 10 år,de bor hos sin mamma och vi har gemensam vårdnad. Jag brukar ha ungarna vart annan helg. Mamman har tänkt att flytta ytterligare 10 mil längre med barnen ifrån mig och varken jag eller ungarna vill att hon flyttar så min fråga är kan hon flytta utan mitt godkännande och finns det lagar som gör att hon kan få igenom flytten ändå utan mitt godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande barn och föräldrar finner du i Föräldrabalken (FB), och bestämmelser specifikt gällande vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 Kap. FB.

Vid frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge finns det en del vägledande principer som är avgörande för alla beslut gällande barnet. Den mest vägledande principen är barnets bästa och framgår av 6 kap. 2 a § FB. Innebörden av barnets bästa är svårt att fastställa eftersom alla fall är olika och därför ska varje enskilt fall bedömas individuellt, huvudsaken är att alla beslut ska göras med utgångspunkt att beslutet blir bäst för barnet. Något som däremot beaktas vid barnets bästa är barnets vilja, hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Utöver barnets bästa beaktas även barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, vilket kallas för kontinuitetsprincipen. Syftet med kontinuitetsprincipen är att man inte ska rycka upp barn från sin trygga miljö genom att exempelvis flytta och byta skolor och umgänge. Dessa två principer kan oftast krocka men enligt praxis är det oftast kontinuitetsprincipen som har företrädet.

Vad gäller vid gemensam vårdnad?

Vid frågor gällande barnet måste båda föräldrarna vara eniga om beslutet och besluten ska fattas gemensamt. Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte kan flytta hur som helst utan den andre förälderns samtycke. Beslut som innebär ingripande av barnets boende, skolgång och umgänge får således inte fattas av den ena vårdnadshavaren ensamt om inte det krävs för barnets absolut bästa, se 6 kap. 13 § FB.

Skulle föräldrarna inte vara överens kan en domstol besluta gällande frågor om barnets boende, enligt 6 kap. 14 a § FB. När en domstol ska fatta beslut är det de två ovan nämnda principerna som särskilt beaktas för beslutet, det vill säga barnets bästa och kontinuitetsprincipen.

Kan den ena vårdnadshavaren flytta utan godkännande från den andra vårdnadshavaren med stöd av lag?

I ditt fall uppfattar jag det som att ni som är vårdnadshavare bor separerade med ett avstånd på 20 mil och barnen besöker dig varannan helg. Nu vill modern flytta ytterligare 10 mil från den nuvarande bostadsorten och din fråga är om hon kan göra det utan ditt samtycke och om det finns någon lag som tillåter detta utan ditt samtycke. Som nämnt ovan måste alla beslut som innebär ett ingripande i barnets boende, skolgång och umgänge samtyckas av bägge föräldrarna, detta medför att en vårdnadshavare inte kan fatta beslut själv gällande frågor av denna karaktär. Det förekommer heller inga undantag som tillåter en vårdnadshavare att självständigt besluta om ingripande frågor gällande barnets boende, se 6 kap. 13 § FB. Av det som anförts kan modern inte själv ta beslutet att flytta så länge ni inte är överens om beslutet. Skulle ni förbli oense om flytten kan ni låta domstol avgöra ärendet och i sådana fall kommer de två principerna ovan att beaktas främst. Det vill säga att domstolen gör en helhetsbedömning utifrån barnets bästa, stabilitet, kontinuitet och även behovet av en bra kontakt med båda föräldrarna. Att föredra i fall som dessa är att föräldrarna kommer överens och beslutar om barnets boende, skolgång och umgänge gemensamt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (741)
2020-08-07 Hur ansöker jag om ensam vårdnad?
2020-08-05 Hur får jag mer umgänge med mitt barn?
2020-07-31 Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare
2020-07-25 Barnets inflytande i fråga om boende

Alla besvarade frågor (82647)