Får en personlig tränare mottaga stora betalningar från sin klient?

2020-03-12 i Avtal
FRÅGA
är det lagligt att ta emot stor summa pengar av sin klient om man är PT ?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet

I Sverige gäller som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär bland annat frihet att välja vem man vill ingå avtal med, vem man inte vill ingå avtal med och rätten för avtalsparter att själva bestämma över avtalsinnehållet. Avtalsfriheten är däremot inte absolut utan begränsas i vissa fall av så kallade tvingande regler som inte får avtalas bort. Detta gäller i exempelvis konsumentförhållanden där det finns tvingande regler till förmån för konsumenter i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Är konsumenttjänstlagen tillämplig i ditt fall?

Jag utgår ifrån att du arbetar som personlig tränare och att du gör det i form av näringsidkare. När det gäller just PT-tjänster så är inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig, även fast vissa bestämmelser däri kan bli tillämpliga, till exempel att PT-tjänsten ska vara säker och inte medföra risker för klientens hälsa och säkerhet.

Är du tillåten att mottaga en stor summa pengar av din klient?

I relationen med din klient gäller avtalsfriheten som jag nämnt ovan vilket innebär att du och din klient själva får välja vad erat avtal ska innehålla. Om det är så att ni kommit överens om ett avtal av vilket det framgår att du ska mottaga en stor summa pengar för de tjänster du utför som PT, så är det tillåtet. Här vill jag tillägga att det är viktigt med ett skriftligt avtal, där pris och andra villkor framgår tydligt, så att ni vet vad ni har kommit överens om och även kan bevisa det.

En viktig bestämmelse att ha i åtanke är 36 § avtalslagen. Den innebär kortfattat att ett avtal, eller en bestämmelse i avtalet, kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det är oskäligt, till exempel om priset för PT-tjänsten är satt extremt orimligt högt. Vid prövningen om ett avtal är oskäligt kan hänsyn tas till att en underlägsen part i avtalet är konsument, vilket din klient kan anses vara i det här fallet. Det är inte helt solklart när och under vilka omständigheter den här paragrafen kan bli tillämplig, utan en bedömning får göras från fall till fall utifrån alla omständigheter, och eftersom det inte framgår så mycket information om avtalet mellan dig och din klient i frågan så kan jag inte göra den bedömningen. Jag vill poängtera att den här paragrafen används restriktivt, det vill säga att den inte görs gällande särskilt ofta utan endast under speciella omständigheter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86530)