Får en minderårig person själv bestämma om hen vill göra en abort?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Fråga avseende barns rätt att bestämma om abort. Det står i Föräldrabalken 6 kap. 11 § att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barns angelägenheter. Det står också att vårdnadshavaren därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Fråga: Vem bestämmer om abort för en 11-årig gravid flicka om flickan önskar abort men båda föräldrarna motsätter sig det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till fri abort

En gravid person i Sverige har rätt att själva bestämma om den vill genomföra en abort fram till slutet av graviditetsvecka 18. (1 § abortlagen) Efter 18 graviditetsveckan krävs ett tillstånd från Socialstyrelsen och det kan bara ges om det föreligger särskilda skäl och fostret fortfarande inte är livsdugligt. (3 § abortlagen) Finns det däremot en allvarlig risk för den gravidas hälsa eller liv kan abort tillåtas, med Socialstyrelsens tillåtelse, oavsett hur långt gången graviditeten är. (6 § abortlagen) Abortlagen har alltså inte någon åldersgräns för den fria aborträtten.

Abort som minderårig

Precis som du säger i din fråga har vårdnadshavare en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ju äldre och mognare barnet blir desto mer vikt ska vårdnadshavaren lägga vid barnets egna synpunkter och önskemål. (6 kap. 11 § föräldrabalken)

Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. Olika regler gäller inom offentlig verksamhet (25 kap. offentlighets- och sekretesslagen) respektive privat verksamhet. (6 kap. 12-16 § patientsäkerhetslagen) I äldre föreskrifter från Socialstyrelsen framgick att personer under 18 år som ville genomföra en abort skulle uppmanas att prata med sin vårdnadshavare eller, om det inte var möjligt, någon annan äldre närstående. Hälso- och sjukvårdspersonal skulle även bedöma om det ändå var lämpligt att informera vårdnadshavaren trots att barnet motsatte sig det. Hänsyn skulle då tas till barnets ålder och mognad. (5 kap. SOSFS 2004:4) Om det fanns en risk att barnet skulle fara illa skulle hälso- och sjukvårdspersonalen hemlighålla informationen för vårdnadshavaren med stöd av en nu upphävd lag (14 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen 1980:100) En liknande formulering har dock förts in i den fortfarande gällande offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess som rör ett barn ska generellt inte gälla mot dess vårdnadshavare, såvida det inte kan antas att barnet lider betydande men av att uppgiften röjs. Finns inte en sådan risk har vårdnadshavaren i enlighet med bestämmelsen i föräldrabalken rätt att ta del av frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen)

I de nu gällande föreskrifterna från Socialstyrelsen framgår istället att vårdgivaren har ett ansvar att fastställa rutiner för hur bedömningen ska göras om vårdnadshavare och Socialnämnden ska informeras när en person under 18 år vill göra en abort. (3 kap. 3-4 § SOSFS 2009:15)

JO har kritiserat sekretess mot vårdnadshavare

I beslutet som heter 1998/99 s.417 riktar JO kritik mot en skola samt hälso- och sjukvården som inte anmält när en 11-årig flicka gjort en abort till Socialnämnden samt att de inte informerat vårdnadshavarna. JO skriver vidare att "det skydd lagstiftaren avsett skall gälla för ett elvaårigt barn har härigenom kommit att sättas ur spel med bl.a. till följd att vårdnadshavaren förhindrats utöva sina i föräldrabalken föreskrivna rättigheter och skyldigheter. Det får enligt min mening anses helt uteslutet att regler i abortlagen om kvinnans självbestämmanderätt i abortfrågor skulle vara tillämplig på flickor i den åldern". (JO 1998/99 s. 426)

Beslutet är nu lite över 20 år gammalt och det är inte säkert att JO skulle komma till samma slutsats idag då flera viktiga lagändringar har skett. Men JO menade då att vårdnadshavarnas rätt att fatta beslut för sitt barns personliga angelägenheter hade företräde mot en 11-årings självbestämmande gällande en abort. Detta förutsätter att hälso- och sjukvården inte utsätter barnet för någon risk genom att berätta om situationen för vårdnadshavarna.

Sammanfattning

Det finns inte något entydigt svar på frågan om minderåriga själva får besluta om de vill göra en abort eller inte. Relevanta instanser (i praktiken oftast hälso- och sjukvården i någon form) behöver göra en avvägning mellan å ena sidan barnets rätt till sekretess och självbestämmande och å andra sidan vårdnadshavarnas rättighet att fatta beslut som rör deras barn. Riskerar dock barnet att allvarligt lida men av att vårdnadshavaren får reda på en sekretessbelagd uppgift ska den inte röjas. Intressant är att det i skrivande stund både hos 1177.se och UMO står att personer under 18 år själva har rätten att bestämma om de vill göra en abort eller ej.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1701)
2021-05-15 Kan det utgöra brott att fotografera sitt barn och publicera det på nätet?
2021-05-14 Vad gör jag om jag om mitt barnbarn far illa?
2021-05-11 Kan pappa utan vårdnad påverka namnbyte av dotter?
2021-05-09 Hur länge varar underhållsskyldigheten för barn?

Alla besvarade frågor (92281)