Får en lärare sätta ogiltig frånvaro trots att eleven är på plats?

FRÅGA
HejFår en lärare på gymnasiet sätta ogiltig frånvaro på grund av att elev inte hunnit med att göra det som är förväntat under lektion?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skola regleras i skollagen.

En elev måste delta i undervisningen:

En elev i gymnasieskola ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (15 kap. 16 § skollagen). Det framgår dock varken av lag eller rättspraxis vad som utgör olovlig frånvaro eller att delta i verksamheten.

Vad har Skolverket sagt?

Skolverket har skrivit i en rapport att "det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha olovlig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler (som korridorer eller uppehållsrum) innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet." Skolverket har dock också uttalat att en elev som rent fysiskt är på plats i klassrummet inte bör kunna bedömas som någonting annat än närvarande.

Går det att överklaga beslut om ogiltig frånvaro?

Skollagen reglerar inte några möjligheter att överklaga ett beslut om ogiltig frånvaro. Det är dock möjligt att överklaga beslut från CSN om du anser att deras beslut är baserat på oriktig information från gymnasieskolan.

Sammanfattning och handlingsplan:

Eftersom din fråga inte direkt regleras i skollagen eller någon annan lag och inte heller har kommit upp till prövning i domstol är det tyvärr svårt för mig att ge dig ett klart svar. Men som sagt bör en elev som rent fysiskt är på plats i klassrummet inte få ogiltig frånvaro.

Jag rekommenderar att du kontaktar rektorn eller skolledningen och försöker reda ut detta. Om du inte får tillfredsställande svar från skolan kan du också lämna in klagomål till Skolinspektionen via deras hemsida. Klagomål till Skolinspektionen kan röra både skolledning och specifika lärare.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91260)