Får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon?

FRÅGA
Får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon en torsdag och inte lämna tillbaka telefonen förrän på måndagen efter? ( Fyra dagar alltså ) Och i så fall, måste skolan informera vårdnadshavare om detta? Detta gäller en elev på gymnasienivå.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som framgår av Skollagen rörande din fråga.

Får en lärare omhänderta en elevs telefon, om det är i gymnasieskolan?

Rektorn eller en lärare får vidta tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra elevernas studiero och trygghet eller komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppförande, se Skollagen 5 kap 6 § 1 st (här). Vilka åtgärder som får vidtas framgår av Skollagen 5 kap 6 § 2 st (här). Dessa åtgärder är utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. I vilken utsträckning respektive åtgärd får vidtas följer av lagen. Sådana åtgärder ska vara proportioneliga, se Skollagen 5 kap 6 § 3 st (här).

Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål från en elev om föremålet används ppå ett sätt som är störande för utbildningen eller kan utgöra en fara för säkerheten i denna, se Skollagen 5 kap 22 § 1 st (här). Ett föremål som har omhändertagits med stöd av 5 kap 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig sådana föremål eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. Detta framgår av Skollagen 5 kap 23 § 1 st (här).

Vad gäller i ditt fall?

Som huvudregel ska alltså ett omhändertaget föremål återlämnas till eleven senast vid skoldagens slut. Men har det hänt vid upprepade tillfällen eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. I det fallet får ett omhändertagande inte vara längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (273)
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?
2020-05-24 Hur ska skolan agera om en elev mår dåligt?
2020-05-24 Kan lärare vägra bedöma sent inlämnat arbete?

Alla besvarade frågor (80618)