Får en godman/förvaltare gå bakom ryggen på anhöriga och skaffa ett boende som för någon som inte vill ha det?

FRÅGA
Får en godman/förvaltare gå bakom ryggen på anhöriga och skaffa ett boende som för någon som inte vill ha det? Han har mamma bror å syster i livet.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är delvis beroende av omständigheter som inte klart framgår av frågan. Jag kommer därför att ge dig ett något översiktligt svar så reder vi ut saken närmre per telefon. Du hittar dock en preliminär slutsats och handlingsråd under rubriken "Slutsatser och råd" nedan.

Vad får en god man respektive förvaltare göra?

En god man eller förvaltare ska hjälpa den som hen är förordnad för att tillvarata sina rättigheter, förvalta egendom eller sörja för personen. Syftet är att den som på grund av exempelvis psykiskt tillstånd inte klarar att sköta sina angelägenheter på egen hand ska få hjälp på de områden där behov finns. Uppdraget som god man eller förvaltare kan alltså vara mer eller mindre omfattande beroende på behovet i det enskilda fallet. Personen ifråga får dock inte agera utanför sitt uppdrag och ska ha huvudmannens bästa som utgångspunkt. (12 kap 2-3 § föräldrabalken)

Gode män och förvaltare påminner om varandra, men det finns ett några viktiga skillnader:

– En god man får bara utses om huvudmannen (den som behöver hjälp) samtycker, förutsatt att denne är i sådant tillstånd att samtycke kan ges. Förvaltare kan däremot utses mot huvudmannens vilja (11 kap 4 § föräldrabalken).

– Förvaltare ska bara förordnas om en god man inte anses kunna fylla huvudmannens behov av hjälp (11 kap 7 § föräldrabalken).

– Varken en god man eller en förvaltare får agera utanför det uppdraget omfattar (det vill säga de angelägenheter som huvudmannen behöver hjälp med enligt förordnandet). En god man behöver dock samtycke från huvudmannen för att besluta om annat än den vardagliga hushållningen och huvudmannen behåller sin rättskapacitet att agera på egen hand. När en förvaltare förordnas tar denne i princip över delar av huvudmannens rättshandlingsförmåga och behöver inte inhämta samtycke innan hen agerar inom sitt uppdrag. Huvudmannen å sin sida har inte kapacitet att besluta om sådant som förvaltaren ska göra, utan att förvaltaren godkänner detta. (11 kap 9-10 § föräldrabalken)

I och med skillnaden i en god mans och en förvaltares befogenheter blir svaret på din fråga delvis beroende av huruvida huvudmannen i det fall du beskriver har en god man eller en förvaltare. En god man får inte agera utan samtycke från den enskilde, medan en förvaltare kan göra detta. När det gäller frågor kring exempelvis boende bör den enskilde (huvudmannen) dock i allmänhet själv få bestämma (Prop. 1987/88:124, s. 172). Hovrätten över Skåne och Blekinge har uttalat att om en person är i behov av vårdboende men inte samtycker så ska förvaltaren inte kunna ändra boendet. Istället ska personen vårdas enligt den befintliga tvångsvårdslagstiftningen (mål nr. ÖÄ 1368-07).

Vilket inflytande har anhöriga?

De närmsta anhöriga (i detta fall mamman) kan ha behörighet att sköta vissa rättshandlingar åt den som på grund av exempelvis hälsotillstånd behöver hjälp med detta. Behörigheten gäller dock endast för reguljära ekonomiska angelägenheter och endast i den utsträckning det inte finns en god man eller förvaltare som har i uppdrag att sköta densamme. (17 kap 1-3 § föräldrabalken)

Angelägenheter såsom bostadsbyte ingår inte i den behörigheten anhöriga kan ha, vilket innebär att de anhöriga här inte har någon beslutanderätt oberoende av om god man/förvaltare finns.

När en god man eller förvaltare finns är detta ett rättsförhållande mellan huvudmannen och uppdragstagaren. Anhöriga har inte någon legal rätt att påverka hur uppdraget ska skötas. Däremot kan de närmsta ansöka om entledigande om uppdraget missköts. Den god man eller förvaltare som misskött sitt uppdrag kan då bli av med detta. (11 kap 20-21 § föräldrabalken).

Slutsatser och råd

– Sammanfattningsvis bör varken en god man eller en förvaltare kunna avgöra boendefrågor för huvudmannen om denne motsätter sig. Jag vill dock här inte utesluta att det kan finnas undantagsfall för förvaltare och vill också poängtera att rättsfallet som hänvisas till ovan inte är från högsta instans och inte är prejudicerande.

– Anhöriga har som utgångspunkt inte någon rätt att lägga sig i detaljfrågor kring förhållandet mellan en god man/förvaltare och dennes huvudman. Däremot kan anhöriga agera om uppdraget misskötts.

– Kommunen har en eller flera överförmyndare, vilka har i uppgift att övervaka gode mäns och förvaltares arbete (12 kap 9 § föräldrabalken). Om du anser att personen misskött sitt uppdrag kan du vända dig till kommunens överförmyndare och ansöka om att den gode mannens/förvaltarens uppdrag ska avslutas (11 kap 20-21 § föräldrabalken). Det du bör göra om du anser att din förvaltare handlat på ett felaktigt sätt är alltså att ta kontakt med kommunens överförvaltare som kan granska situation och hjälpa dig vidare. Det bör finns information om överförvaltare på din kommuns hemsida. Du kan också ringa till reception/växel på kommunen så kan de hjälpa dig vidare.

– I tjänsten ingår telefonuppföljning. Jag föreslår att vi reder ut saken närmre per telefon och diskuterar eventuella oklarheter. Du kommer inom kort få ett mail från mig med förslag på tid för telefonmötet. Om du har några funderingar i övrigt är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (448)
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?
2020-07-27 Kan en förvaltare ta ett lån i huvudmannens namn?
2020-07-26 Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

Alla besvarade frågor (82590)