Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

2021-11-11 i God man
FRÅGA
Hej. Får en god man röra mitt konto. Dessutom samma fråga fast förvaltare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en god man får ha hand om dina pengar som du har på ett konto. Du undrar även vad som gäller om du i stället har en förvaltare. Regler om god man och förvaltare återfinns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer därför utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

I det följande kommer jag inledningsvis redogöra för innebörden av god man respektive förvaltare eftersom det finns viktiga skillnader mellan dessa två uppdragsformer. Därefter kommer jag ge ett svar på dina frågor samt ge råd om vad du kan göra.

Vad är en god man?

Om det behövs ska en god man förordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 4 § första stycket FB). Rätten bör i beslutet ange omfattningen av den gode mannens uppdrag. Utgångspunkten är dock att godmanskapet bör vara så begränsat som möjligt. Den gode mannen kan till exempel ha i uppgift att sköta en persons ekonomi såsom att betala räkningar.

Den person som har en god man kallas för huvudman. Godmanskap är en frivillig åtgärd som bygger på huvudmannens samtycke. Det betyder att ett beslut om godmanskap inte får meddelas utan huvudmannens samtycke. Undantaget från när huvudmannens samtycke inte behövs är om huvudmannens tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det kan till exempel vara fallet om det av läkarintyg eller liknande framgår att huvudmannens mening inte kan inhämtas på grund av demens eller annan sjukdom.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare får förordnas om samma situation som en god man föreligger, med skillnaden att personen är ur stånd att sörja för sin egendom och det inte ses tillräckligt att en god man förordnas (11 kap. 7 § första stycket FB). Vid prövningen av om vilken typ av ställföreträdare som ska förordnas för personen ska därför särskilt beaktas om det är tillräckligt att anordna godmanskap, innan förvaltarskap anordnas.

Det är domstolen som ska bedöma om förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är uppfyllda. Trots att det normalt finns anledning att fästa betydelse vid innehållet av ett läkarintyg så måste domstolen göra en egen bedömning av utlåtandets tillförlitlighet. Domstolen måste således pröva om de omständigheter som redovisas i intyget ger stöd för att det föreligger en oförmåga att vårda sig själv eller sin egendom, vilket är en förutsättning för att anordna förvaltarskap.

Får en god man röra mitt konto?

Om du har en god man innebär detta att du inte förlorar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du på egen hand kan ingå avtal eller företa andra rättshandlingar med bindande verkan. I din situation innebär det att du fortfarande har rätt att förfoga över din förmögenhet och fritt bestämma över pengarna på ditt konto, om du har en god man.

Den gode mannen ska som huvudregel handla med ditt samtycke. Viktigt att tänka på är att ditt samtycke även kan vara tyst eller underförstått. Den gode mannens behörighet bestäms av hans eller hennes förordnande men förutsätter som sagt att du samtycker till rättshandlingen. Om den gode mannen trots detta företar en rättshandling utanför sitt förordnande så är det inte bindande för dig (11 kap. 5 § första stycket FB). Det är inte heller bindande för dig om den gode mannen företar en rättshandling som visserligen faller inom ramen för förordnandet men utan ditt samtycke. Dock kan en rättshandling som företagits av den gode mannen utan ditt samtycke ändå vara giltig, om du på grund av ditt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för din mening eller din mening av annan orsak inte har kunnat inhämtas.

Får en förvaltare röra mitt konto?

Om du i stället har en förvaltare förlorar du helt eller delvis din rättshandlingsförmåga. Det innebär bl.a. att du inte får ingå avtal på egen hand. Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget full och ensam rådighet över din egendom och företräder dig i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § första stycket FB). För dig innebär detta att du inte kan förfoga över din förmögenhet (pengarna på ditt konto) om förvaltningen av din ekonomi omfattas av förvaltaruppdraget. Om förvaltaren handhar din ekonomi trots att det inte faller inom ramen för förvaltarens uppdrag så handlar förvaltaren utanför sitt förordnande (11 kap. 11 § FB).

Trots att det finns ett förvaltarförordnande har du i princip rätt att själv förfoga över vad du genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats (11 kap. 8 § första stycket 2 FB). Om du arbetar betyder detta att din lön tillfaller dig. Du får även själv förfoga över avkastningen och vad som trätt i dess ställe. Med avkastning avses den vinst du får om du till exempel satsar pengar på aktier som stiger i värde. Om du i stället har använt din inkomst för att köpa något annat, får du även förfoga över egendomen som trätt i dess ställe s.k. surrogat. För att förvaltaruppdraget även ska omfatta detta krävs särskilda skäl (11 kap. 8 § andra stycket FB). Särskilda skäl tar sikte på att egendomen används på ett sådant sätt att huvudmannen lider skada av den egna rådigheten. Det kan vara fallet om inkomsten används till direkt skadliga ändamål som till exempel kraftigt alkoholmissbruk eller att egendomen förstörs.

Sammanfattning

För att svara på din fråga finns det alltså en avgörande skillnad mellan dessa två uppdragsformer. Om du har en god man behåller du din rättshandlingsförmåga och har därmed rätt att själv bestämma över dina pengar. Om du däremot har en förvaltare kan din rätt att bestämma över dina pengar vara inskränkt. Jag skulle därför råda dig att ta reda på om förvaltningen av din ekonomi omfattas av förvaltaruppdraget.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana Stanisavljevic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98652)