Får en domare bestämma sig i förväg hur hen ska döma i en rättegång?

2019-02-13 i Domstol
FRÅGA
Har en domare rätt att innan rättegången tala om hur han tänker döma i fråga om umgänge i mål om boende vårdnad umgänge. Exempel: om du inte går med på vad din före detta sambo vill, dömer jag till varannan helg. Han visste att varannan helg inte existerade i mitt jobb. Det var hot eller utpressning och jag fick ge mig innan rättegången som var satt till tre dagar startade.Kan en domare göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om rättegångar finns främst i rättegångsbalken (RB). I juridiskt språkbruk används termen "rättegång" som benämning för en hel domstolsprocess, från stämning till dom. I allmänt språkbruk används dock termen ofta som en synonym till "huvudförhandling", som är det sammanträde där parterna möts och för sin talan. Jag utgår i mitt svar från att du med "rättegången" avser huvudförhandlingen.

En domare får inte bestämma sig i förväg hur denne ska döma

Svensk rätt bygger på den så kallade omedelbarhetsprincipen, som innebär att en domare bara får döma över vad som har förekommit vid huvudförhandlingen, vilket framgår av 17 kap. 2 § RB. Denna princip är viktig för rättssäkerheten eftersom att all fakta sammanställs i ett sammanhang och ger domaren en överblick av målet.

Omedelbarhetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för en domare att bestämma sig i förväg för hur hen ska döma i en rättegång, eftersom denne omöjligt kan veta vad som kommer förekomma vid huvudförhandlingen.

Jäv är ett hinder för domaren att handlägga ett mål

En domare får inte handlägga ett mål där denne är jävig (partisk). I 4 kap. 13 § RB anges när en domare är jävig. I ditt fall är punkt 10 av mest intresse, som anger att en domare är jävig om en omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. Denna regel är avsedd att omfatta alla jävssituationer som inte omfattas av de andra punkterna i 4 kap. 13 § RB, för att säkerställa ett skydd mot jäviga domare.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Om en part i en rättegång upplever att domaren varit jävig, kan denne ha anledning att överklaga domen. Detta förutsätter dock att mindre än tre veckor har gått sedan domen meddelades, eftersom att domen efter det vunnit laga kraft. Att domen vunnit laga kraft innebär att den inte kan överklagas, 50 kap. 1 § RB.

Om domen har vunnit laga kraft finns det möjlighet att få den undanröjd genom klagan över domvilla, 59 kap. 1 § punkt 4 RB. Det förutsätter dock att ett grovt rättegångsfel har begåtts. I situationer som denna krävs det alltså att jävet inverkat på målets utgång.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69223)