FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/09/2020

Får en arbetsgivare ensam ändra ett anställningsavtal?

Hej!

Arbetsgivaren vill ändra på ett befintligt avtal. Detta nya avtal innebär att arbetstagaren får sänkt lön. Det finns en grundlön och provision, nu vill arbetsgivaren sänka provisionen. Så fort arbetstagaren skrivit på detta nya sämre avtal kommer det ju gälla och har accepterat det nya avtalet. Vad händer om arbetstagaren vägrar skriva på? Detta är ensidigt bestämt från arbetsgivaren. Får man lagligt bryta ett befintligt avtal / kontrakt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtal ska hållas

I Sverige gäller avtalsfrihet, vilket betyder att både fysiska- och juridiska personer i princip är fria att ingå avtal och utforma dessa så att de passar dem. Avtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Inom avtalsrätten gäller även en del principer. Den latinska frasen pacta sunt servanda innebär att avtal ska hållas.

Ändra ett anställningsavtal

En arbetsgivare får alltså inte ensidigt ändra på ett anställningsavtal utan det ska ske i samförstånd med den andra parten, det vill säga du som arbetstagare. Om parterna inte kommer överens kan arbetsgivaren möjligen säga upp arbetstagaren och erbjuda en ny anställning med de nya villkoren som grund.

Vid uppsägning finns vissa regler i lagen om anställningsskydd som måste följas. En uppsägning måste vara sakligt grundad. (7 § lagen om anställningsskydd) Om det inte är tal om en uppsägning på grund av personliga skäl utan ekonomiska skäl krävs det oftast att en hel grupp anställda sägs upp när arbetsgivaren vill omförhandla arbetsvillkoren. Detta till exempel när allmänna lönesänkningar är nödvändiga för att verksamheten ska kunna gå runt. Är det istället bara någon enstaka arbetstagare som sägs upp kan det bli fråga om personliga skäl och arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. (38 § lagen om anställningsskydd)

Sammanfattning och råd

Om du som arbetstagare skriver under accepterar du det nya avtalet. Du kan däremot vägra att göra det, och då ska det gamla avtalet stå fast. Är det tal om flera arbetstagare och generella löneändringar kan det finnas en risk för uppsägningar, men dessa kräver saklig grund för att vara korrekta. Det kan vara klokt att kontakta det fackförbund som omfattar din arbetsplats.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare