Får en anhörig ensamt bestämma vart avliden ska begravas?

Hej!

Vi är 4 syskon som miste vår far för ett tag sedan.

Nu är saken den att ETT syskon har själv utsett vår fars gravplats!

Detta är väl inte okej, när vi är 4 st om att bestämma en sådan sak?

Jag kallar detta för egenmäktigt förfarande!?!

Har jag rätt eller fel?

Polisanmäla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmande av gravsättning

När någon har avlidit bör hans önskan om gravsättning såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen (5 kap. 1 § begravningslagen). Om de efterlevande inte kan enas om gravsättningen, ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast vara folkbokför på begäran medla mellan parterna (5 kap. 3 § första stycket begravningslagen). Om parterna enas, ska huvudmannen fastställa deras överenskommelse. Om enighet inte kan uppnås, ska huvudmannen istället med eget yttrande hänskjuta tvisten till länsstyrelsen (5 kap. 3 § andra stycket begravningslagen). Länsstyrelsen ska då pröva vem som ska bestämma om gravsättningen. Vid denna prövning ska Länsstyrelsen beakta önskemål som den avlidne kan ha haft, parternas personliga förhållande till den avlidne såsom sammanlevnad, släktskap eller annan nära anknytning (5 kap. 4 § begravningslagen).

Detta innebär att det i första hand är den avlidnes vilja som ska avgöra gravsättningen. I andra hand ska de anhöriga komma överens. Om det är så att er far sagt var denne vill begravas och syskonet utsåg denna plats, bör valet respekteras då det motsvarar den avlidnes önskan om gravsättning. Om syskonet däremot utsåg en gravplats enligt egen vilja strider detta mot begravningslagens då det dels inte respekterar ers fars vilja (om någon sådan finns), dels inte låter resterande anhöriga komma till tals. Min rekommendation är att ni i sådana fall kontaktar huvudmannen för begravningsverksamheten som kan agera som medlare mellan er. Om någon lösning inte nås kan huvudmannen hänskjuta tvisten till Länsstyrelsen som istället får bestämma vem som ska besluta om gravsättningen.

Egenmäktigt förfarande

Egenmäktigt förfarande regleras i 8 kap. 8 § brottsbalken och innebär att någon antingen:

1.olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något

2.fäster eller byter lås eller på annat sätt olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet eller

3.med våld eller hot om våld hindrar någon annat att utöva sin rätt att kvarhålla eller ta något

Egenmäktigt förfarande handlar alltså främst om man olovligen tar egendom. Att bara en anhörig bestämmer om gravsättningen utgör inte egenmäktigt förfarande. Ni behöver därför inte polisanmäla händelsen.

Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt ska den avlidnes vilja avgöra gravsättning. I andra hand ska de anhöriga komma överens. I och med att ni är oense är min rekommendation som sagt att ni kontaktar huvudmannen för begravningsverksamheten då denne kan hjälpa er att komma överens. Att bara en anhörig utser gravplats utgör slutligen inte egenmäktigt förfarande, varför ni inte bör polisanmäla händelsen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning