Får elever bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder?

FRÅGA
Får elever i en skola starta föreningar vars verksamhet strider mot skolans värdegrund? Vilka riktlinjer finns i ett offentligrättsligt perspektiv?
SVAR


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föreningsfriheten är en av de grundlagsskyddade fri och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringformen. Att föreningsfriheten är grundlagsskyddad innebär att den gäller över alla andra lagar och den får inte inskränkas så länge föreningen inte ägnar sig åt att diskriminera andra på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 § diskrimineringslagen.

Dessa begrepp finns närmare definierade i diskrimineringslagen och har sin grund i regeringsformen, europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) samt EU:s rättighetsstadga.

Skolan är en offentlig myndighet och har därför till uppgift att se till att dessa värdegrunder inte inskränks enligt 1 kap. 1 § 5 st. Regeringsformen. Således måste skolan skydda alla elevers grundläggande rättigheter.

Svaret på din fråga är att det ur ett offentligrättsligt perspektiv är tillåtet att bilda en förening så länge det inte diskriminerar eller kränker andras fri och rättigheter. Eftersom en skola är en myndighet och en del av det offentliga så är deras värdegrunder ofta att värna om allas lika rättigheter och noll tolerans mot mobbning och diskriminering. Därför har jag svårt att tro att elever i en skola kan bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (333)
2021-02-28 Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?
2021-02-28 Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?
2021-02-27 Skoluppgift
2021-02-27 Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

Alla besvarade frågor (89956)