Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?

2021-02-24 i Efterarv
FRÅGA
Hej Min syster gick bort 2013, hon var gift, inga barn inget testamente, jag o mina bröder är s.k. efterarvingar,nu har min svåger gått bort. Han hade flera försäkringar hos Skandia som skall betalas ut nu det rör sig om mycket pengar ,Skandia säger att vi efterarvingar inte har rätt till arv, för vi är inte legala arvingar ??? är det rätt ,min svåger har alltid påtalat för oss att vi skall veta att hans pengar finns där , har dålig kontakt sina egna släktingar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag hänvisa till försäkringsavtalslagen och ärvdabalken.

Jag kommer i mitt svar att förklara vad som händer med försäkringspengarna och delar av arvsrätten för att urskilja vad ni har rätt att ärva och vad ni inte har rätt till.

Försäkringspengarna

Eftersom jag inte har information vilken typ av försäkring som maken haft eller vilka villkor som försäkringarna har, kan jag inte göra en exakt bedömning av vad som gäller. Om ni har rätt att ta del av försäkringspengarna beror på vilken typ av försäkring det är och om det finns en särskild förmånstagare till försäkringen.

Ett exempel på försäkring det skulle kunna vara, är en livförsäkring. Om det gäller en livförsäkring och om det finns en särskild förmånstagare, är huvudregeln att beloppet ska tillfalla den särskilda förmånstagaren (14 kap. 7 § 1 st. försäkringsavtalslagen). Om det däremot inte finns någon särskild förmånstagare, ska beloppet ingå i kvarlåtenskapen i dödsboet.

Men eftersom jag inte har mer information om försäkringen kan jag inte göra en bedömning av vad som gäller i just ert fall. Det gäller alltså andra villkor för andra typer av försäkringar.

Vad som utgör efterarv

Eftersom er syster var gift vid hennes bortgång, tillföll din systers arv hennes make (3 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom er syster inte hade några barn och om inte era föräldrar är vid liv, så är det din systers syskon som är de närmaste arvingarna (2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken). Det blir då du och dina syskon som kan få ut arv efter din systers mans bortgång. Det som ni har rätt att ärva är efterarvet av er syster. Efterarvets storlek är som huvudregel hälften av den efterlevande makens dödsbo (3 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken). Som utgångspunkt har du och dina syskon alltså rätt att ärva halva värdet av efterlevande makens dödsbo genom efterarv.

Den legala arvsordningen

Den resterande delen av makens dödsbo har ni ingen legal rätt till att ärva, detta beror på den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen ska makens barn ärva först (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om maken inte har barn ska makens föräldrar ärva (2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken). Är inte föräldrarna vid liv, får makens syskon ärva. Om syskonen inte finns vid liv, får syskonens barn ärva (2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken). Den legala arvsordningen är således kopplad till släktskap. Det innebär att du och dina syskon som inte är släkt med maken, inte har rätt att ärva efter honom. Ni har endast rätt till efterarvet från er syster.

Testamente

Om maken skulle önskat att du och sina syskon skulle ärvt en större del än efterarvet, hade han behövt upprätta ett testamente. Finns inget testamente så är det den legala arvsordningen som gäller. Det är då de närmsta släktingarna i arvsordningen som blir berättigade till arv.

Slutsats

Om ni har rätt till en del av pengarna beror på vad det är för typ av försäkring och vem som står som förmånstagare. Om det gäller en livförsäkring som inte har en särskild förmånstagare, ska pengarna ingå i makens dödsbo. Det ni har rätt till är efterarvet från er syster, vilket som huvudregel är hälften av värdet av makens dödsbo. Eftersom ni har rätt till hälften av värdet av dödsboet, får ni på så sätt del av försäkringspengarna i det fall de tillfaller dödsboet. Resterande tillgångar i dödsboet tillfaller makens närmsta släktingar enligt den legala arvsordningen, under förutsättning att det inte finns ett testamente.

Beakta att slutsatsen utgår från att det är en livförsäkring. Om det är en annan försäkring gäller andra villkor för hur försäkringspengarna ska fördelas.

Hoppas du fick svar på din fråga! Väckte mitt svar flera funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?