FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/08/2018

Får barnen bo själva i en friggebod på hustomten om de är 7 och 9 år gamla?

Undrar om man får bygga ett hus på tomten och placera en 7 och 9-åring i det när familjen blivit för stor för huset. Våran dotters före detta man har träffat en ny kvinna med tre barn och han har två tillsammans med vår dotter. Dom tänker ny lösa situationen genom att sätta upp en friggebod på tomten där de två äldsta barnen ska bo, som sagt 7 och 9 år. Vart vänder man sig för att få hjälp?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis konstateras att det inte finns någon lagreglering som uttryckligen stadgar huruvida denna situation ska hanteras. I förevarande fall måste det istället tas hänsyn till de mer generella lagregler och riktlinjer som uppställs för vårdnad av barn.

Vårdnadshavares vårdnad av barn

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Barnets personliga angelägenheter är sådant som boende, skolgång, vård och omsorg. När ett barns föräldrar utövar vårdnaden gemensamt ska de tillsammans fatta beslut och utöva vårdnaden (6 kap. 3 § FB). Alla beslut ska tas gemensamt. Utgångspunkten i vårdnaden är att alla beslut ska fattas till barnets bästa och att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § FB och 6 kap. 2a § FB). Särskild hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Föräldrar och vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att deras barn får den omvårdnad och de resurser de behöver.

Barnets bästa

Att barnets bästa ska vara utgångspunkten vid avgöranden av den här typen av frågor – och vid alla åtgärder som rör barn – är en av grundpelarna i FN:s konvention om barnens rättigheter från 1989 (barnkonventionen) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 24, p.2). Det innebär såväl för svenska offentliga organs; lagstiftarens; myndigheters och domstolars, som för privata sociala välfärdsinstitutioners vidkommande att det inte finns några andra intressen, t.ex. en förälders behov av kontakt med barnet, som kan sättas före barnets bästa – med andra ord kan andra hänsyn beaktas, men det är barnets bästa som i slutändan ska vara bestämmande för beslutet. I detta fall kan det tyckas vara oförenligt med barnets bästa att barnen ska bo själva ute i en friggebod.

Slutsats

För det första ska föräldrarna tillsammans komma överens om huruvida barnen ska bo i en friggebod. Hänsyn ska även tas till barnets bästa, vari innefattas barnets vilja. I detta fall är det även av stor betydelse, att det får anses vara oförenligt med riktlinjerna om barnets trygghet att de ska bo i en friggebod. Med hänsyn till barnens ålder får de anses vara i behov av tillsyn och det kan inte anses vara tryggt för barnen att vistas/sova i en annan byggnad.

Jag rekommenderar att ni kontaktar familjerätten som är en del av socialförvaltningen inom en kommun och dess roll är, exempelvis, att bistå föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör barnen. De erbjuder ofta rådgivning och olika former av samarbetssamtal där målet är att hjälpa föräldrarna att själva komma till en överenskommelse.

Ni kan även kontakta socialtjänsten som arbetar för att barnets bästa ska uppnås, det vill säga att i detta fall barnets föräldrar finns där och tar hand om barnet (1 kap. 2 § socialtjänstlagen). Socialnämnden ska nämligen verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden (5 kap 1 - 3 §§ socialtjänstlagen).

Det finns även möjlighet att stämma in i tingsrätten för att ansöka om ensam vårdnad. Vill ni ha fortsatt stöd i ärendet rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist som kan bistå er.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000